logo-dich-vu-luattq

Quy định chi thu nhập tăng thêm

Với mức lương dành cho cán bộ công chức viên chức như hiện tại thì thật sự là khó khăn để ổn định cuộc sống, nhất là những vùng đô thị. Nên, họ luôn mong có tăng thu nhập để yên tâm làm việc và cống hiến. Vậy, thu nhập tăng thêm là gì và cách tính thu nhập tăng thêm ra sao?

cach-tinh-thu-nhap-tang-them-cuoi-nam-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc

Xem thêm: Quy định chi thu nhập tăng thêm

Luật sư tư vấn pháp luật về chế độ thu nhập tăng thêm cuối năm: 1900.6568

1. Thu nhập tăng thêm là gì?

Thu nhập tăng thêm là khoản thu nhập từ lợi nhuận sau thuế và được phân phối theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Chi trả thu nhập tăng thêm là khoản chi thuộc Quỹ bổ sung thu nhập nhằm bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm. Quỹ bổ sung thu nhập cũng nhằm bảo đảm bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm tiếp theo nếu nguồn thu năm đó bị giảm.

2. Nguyên tắc chi trả thu nhập tăng thêm:

Việc chi trả và mức chi trả thu nhập tăng thêm cho từng cá nhân, cơ quan phụ thuộc vào kết quả công việc của đơn vị đó. Theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị thì cứ đơn vị nào có hiệu suất công việc cao, tiết kiệm được chi phí, tạo nguồn thu cao cho đơn vị thì được hưởng mức thu nhập tăng thêm cao hơn. Nhà nước có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức tăng thu, tiết kiệm chi, tinh giản biên chế, tăng thêm thu nhập cho người lao động trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; căn cứ kết quả tài chính trong năm, đơn vị quyết định tổng mức thu nhập tăng thêm trong năm.

3. Cách xác định thu nhập tăng thêm:

Mức chi trả thu nhập tăng thêm phụ thuộc vào Quỹ bổ sung thu nhập của tổ chức, đồng thời việc xác định Quỹ bổ sung thu nhập cũng phụ thuộc vào loại đơn vị sự nghiệp công (đơn vị sự nghiệp công là đơn vị do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước) hay đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác (đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước).

Mức độ cụ thể lập Quỹ bổ sung thu nhập theo từng loại đơn vị sự nghiệp công như sau:

  • Đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Đơn vị được phép trích lập Quỹ bổ sung thu nhập với mức trích không bị khống chế, có nghĩa là đơn vị được phép tự quyết định mức trích mà pháp luật không giới hạn tối đa.
  • Đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên: Đơn vị được phép trích lập Quỹ bổ sung thu nhập với mức trích không quá 03 lần so với quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp khác do nhà nước quy định.
  • Đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Đơn vị được phép trích lập Quỹ bổ sung thu nhập với mức trích không quá 02 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp khác do nhà nước quy định
  • Đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Đơn vị được phép trích lập Quỹ bổ sung thu nhập với mức trích không quá 01 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp lương do nhà nước quy định

Mức độ cụ thể lập Quỹ bổ sung thu nhập theo từng loại đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác như sau:

  • Đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Đơn vị được phép trích lập Quỹ bổ sung thu nhập với mức trích không quá 03 lần so với quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp khác do nhà nước quy định.
  • Đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên: Đơn vị được phép trích lập Quỹ bổ sung thu nhập với mức trích không quá 02 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp khác do nhà nước quy định
  • Đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Đơn vị được phép trích lập Quỹ bổ sung thu nhập với mức trích không quá 01 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp lương do nhà nước quy định
  • Đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Đơn vị được phép trích lập Quỹ bổ sung thu nhập với mức trích không quá 01 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp lương do nhà nước quy định

Mức trích cụ thể của các quỹ được thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải được công khai trong đơn vị để toàn thể người lao động được biết.

Xem thêm: Cán bộ công chức, viên chức có được góp vốn thành lập doanh nghiệp?

Để xác định được khoản chi trả thu nhập tăng thêm cần phải dựa vào nguồn Quỹ tiền lương để trả thu nhập tăng thêm cho người lao động trong một năm. Công thức để xác định Quỹ tiền lương để trả thu nhập tăng thêm cho người lao động như sau:

QTL = Lmin x K1 x K2 x L x 12 tháng

Trong đó:

QTL: Là Quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ của cơ quan được phép trả tăng thêm tối đa trong năm;

Lmin: Là mức lương cơ sở (đồng/tháng) hiện hành do nhà nước quy định;

K1: Là hệ số điều chỉnh tăng thêm thu nhập (tối đa không quá 1,0 lần);

Đọc thêm: Quy định mới về nghỉ hưu trước tuổi năm 2019

K2: Là hệ số lương ngạch, bậc, chức vụ bình quân của cơ quan;

L: Là số biên chế được giao và số lao động hợp đồng không xác định thời hạn đối với một số chức danh theo quy định của pháp luật và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm: Quy định các hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức

Trên cơ sở tổng nguồn kinh phí được phép chi trên đây, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định phương án chi trả thu nhập tăng thêm cho từng cán bộ, công chức và người lao động (hoặc cho từng bộ phận trực thuộc) theo nguyên tắc phải gắn với hiệu quả, kết quả công việc của từng người (hoặc từng bộ phận trực thuộc). Người nào, bộ phận nào có thành tích đóng góp để tiết kiệm chi, có hiệu suất công tác cao thì được trả thu nhập tăng thêm cao hơn; không thực hiện việc chia thu nhập tăng thêm cào bằng bình quân hoặc chia theo hệ số lương. Mức chi trả cụ thể do Thủ trưởng cơ quan quyết định sau khi thống nhất ý kiến với tổ chức công đoàn cơ quan.

Chi trả thu nhập tăng thêm được áp dụng đối với các đối tượng sau:

+ Viên chức: là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật)

+ Công chức: là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước)

+ Cán bộ: là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

4. Quy định về lập quỹ thu nhập tăng thêm:

Tóm tắt câu hỏi:

Xin Luật sư tư vấn giúp tôi:

1/ – Theo Quyết định của số 37/2012/QĐ-TTg thì tôi là lao động hợp đồng làm công tác bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm được hưởng lương 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định, bao gồm tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp, trừ phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ (giai đoạn 2012-2015). Nhưng Trung tâm DVVL tỉnh Lào Cai đã lấy số tiền lương 0,8 của tôi cùng 11 người nữa để lập thành Quỹ Thu nhập tăng thêm để đem chia cho 21 người trong đơn vị.

Xem thêm: Luật sư tư vấn pháp luật cho cán bộ công chức viên chức Nhà nước

2/ Theo Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mức chi phí quản lý Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2018 thì tôi được hưởng lương hệ số 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định, bao gồm tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp, trừ phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ. Trung tâm DVVL tỉnh Lào cai đã không chi trả tiền lương hệ số 0,8 cho tôi. Trung tâm đã lấy toàn bộ số tiền 0,8 của 12 cán bộ bảo hiểm thất nghiệp đem chia cho cả cơ quan.

3/ Thời gian qua tôi đã có phản ảnh nội dung này đến 1 số cơ quan chức năng, trong đó có Đơn tố cáo gửi đến Báo chí. tôi có cung cấp bản phô tô bảng lương hệ số 0,8 của chúng tôi (trong bảng lương thể hiện rõ cột Số tiền nộp lại). Tháng 7/2016 Trung tâm DVVL tỉnh Lào Cai đã xếp loại thi đua tháng 7 của tôi là loại C (vì lý do tôi cung cấp tài liệu cho Báo chí) Rất mong Luật sư tư vấn giúp tôi với ạ! Tôi xin chân thành cảm ơn! ?

Luật sư tư vấn:

Theo khoản 8, Điều 3 Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV quy định về Chi trả thu nhập tăng thêm như sau:

“8.Chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động:

Tham khảo thêm: Lỗi đỗ xe sai quy định

a) Cách xác định:

Trong phạm vi nguồn kinh phí tiết kiệm được, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được áp dụng hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa không quá 1,0 (một) lần so với tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do nhà nước quy định để trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức và người lao động. Quỹ tiền lương để trả thu nhập tăng thêm một năm được xác định theo công thức:

QTL = Lmin x K1 x K2 x L x 12 tháng

Xem thêm: Chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ của cán bộ công chức địa chính

Trong đó:

QTL: Là Quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ của cơ quan được phép trả tăng thêm tối đa trong năm;

Lmin: Là mức lương cơ sở (đồng/tháng) hiện hành do nhà nước quy định;

K1: Là hệ số điều chỉnh tăng thêm thu nhập (tối đa không quá 1,0 lần);

Đọc thêm: Quy định mới về nghỉ hưu trước tuổi năm 2019

K2: Là hệ số lương ngạch, bậc, chức vụ bình quân của cơ quan;

L: Là số biên chế được giao và số lao động hợp đồng không xác định thời hạn đối với một số chức danh theo quy định của pháp luật và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Trả thu nhập tăng thêm:

Trên cơ sở tổng nguồn kinh phí được phép chi trên đây, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định phương án chi trả thu nhập tăng thêm cho từng cán bộ, công chức và người lao động (hoặc cho từng bộ phận trực thuộc) theo nguyên tắc phải gắn với hiệu quả, kết quả công việc của từng người (hoặc từng bộ phận trực thuộc). Người nào, bộ phận nào có thành tích đóng góp để tiết kiệm chi, có hiệu suất công tác cao thì được trả thu nhập tăng thêm cao hơn; không thực hiện việc chia thu nhập tăng thêm cào bằng bình quân hoặc chia theo hệ số lương. Mức chi trả cụ thể do Thủ trưởng cơ quan quyết định sau khi thống nhất ý kiến với tổ chức công đoàn cơ quan.”

Như vậy, theo quy định của Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV, quỹ thu nhập tăng thêm được lập và chi trả sau khi thống nhất ý kiến của tổ chức công đoàn cơ quan. Tuy nhiên việc chi trả phải dựa trên thành tích đóng góp để tiết kiệm chi, có hiệu suất công tác cao, không được cao bằng bình quân hoặc chia theo hệ số lương.

Quy-dinh-ve-lap-quy-thu-nhap-tang-them

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua điện thoại: 1900.6568

Theo thông tin bạn cung cấp, cơ quan của bạn đã thực hiện việc thu một phần tiền lương của bạn và những người lao động khác để thành lập Quỹ thu nhập tăng thêm và chi trả cho cả cơ quan. Bạn cần xem xét lại quyết định nêu trên có phù hợp với ý kiến đã thống nhất với tổ chức công đoàn hay chưa? Việc chi trả có mang tính cào bằng hay chia theo hệ số lương của người lao động không?

Nếu những chi trả nêu trên trái với quy định của Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV tức cơ quan của bạn đã có những vi phạm nhất định, bạn có thể khiếu nại hành vi này kèm theo những tài liệu, chứng cứ chứng minh cụ thể cho những khiếu nại của bạn.

Đọc thêm: Quy định lãi suất cầm đồ

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !