logo-dich-vu-luattq

Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, gọi: 1900.6162

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Luật sư tư vấn:

1. Quy định về tuổi nghỉ hưu

Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

2. Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí

Theo hướng dẫn tại Điều 3 Nghị định 135/2020/NĐ-CP thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí như sau:

1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

3. Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.

>&gt Xem thêm: Hướng dẫn cách tính tuổi nghỉ hưu theo quy định mới nhất

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

3. Tra cứu tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2021

60 tuổi 3 tháng

2021

55 tuổi 4 tháng

2022

60 tuổi 6 tháng

2022

55 tuổi 8 tháng

2023

60 tuổi 9 tháng

2023

56 tuổi

2024

61 tuổi

2024

56 tuổi 4 tháng

2025

61 tuổi 3 tháng

2025

56 tuổi 8 tháng

2026

61 tuổi 6 tháng

2026

57 tuổi

2027

61 tuổi 9 tháng

2027

57 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

2028

57 tuổi 8 tháng

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

2029

58 tuổi

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

2030

58 tuổi 4 tháng

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

2031

58 tuổi 8 tháng

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

2032

59 tuổi

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

2033

59 tuổi 4 tháng

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

2034

59 tuổi 8 tháng

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

Việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản này theo Phụ lục dưới đây:

PHỤ LỤC I

LỘ TRÌNH TUỔI NGHỈ HƯU TRONG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG BÌNH THƯỜNG GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

Lao động nam

Lao động nữ

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

1

1961

60 tuổi 3 tháng

5

2021

1

1966

55 tuổi 4 tháng

6

2021

2

1961

6

2021

2

1966

7

2021

3

1961

7

2021

3

1966

8

2021

4

1961

8

2021

4

1966

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2021

5

1961

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2021

5

1966

10

2021

6

1961

10

2021

6

1966

11

2021

7

1961

11

2021

7

1966

12

2021

8

1961

12

2021

8

1966

1

2022

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1961

1

2022

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1966

55 tuổi 8 tháng

6

2022

10

1961

60 tuổi 6 tháng

5

2022

10

1966

7

2022

11

1961

6

2022

11

1966

8

2022

12

1961

7

2022

12

1966

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2022

1

1962

8

2022

1

1967

10

2022

2

1962

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2022

2

1967

11

2022

3

1962

10

2022

3

1967

12

2022

4

1962

11

2022

4

1967

1

2023

5

1962

12

2022

5

1967

56 tuổi

6

2023

6

1962

1

2023

6

1967

7

2023

7

1962

60 tuổi 9 tháng

5

2023

7

1967

8

2023

8

1962

6

2023

8

1967

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2023

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1962

7

2023

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1967

10

2023

10

1962

8

2023

10

1967

11

2023

11

1962

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2023

11

1967

12

2023

12

1962

10

2023

12

1967

1

2024

1

1963

11

2023

1

1968

56 tuổi 4 tháng

6

2024

2

1963

12

2023

2

1968

7

2024

3

1963

1

2024

3

1968

8

2024

4

1963

61 tuổi

5

2024

4

1968

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2024

5

1963

6

2024

5

1968

10

2024

6

1963

7

2024

6

1968

11

2024

7

1963

8

2024

7

1968

12

2024

8

1963

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2024

8

1968

1

2025

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1963

10

2024

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1968

56 tuổi 8 tháng

6

2025

10

1963

11

2024

10

1968

7

2025

11

1963

12

2024

11

1968

8

2025

12

1963

1

2025

12

1968

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2025

1

1964

61 tuổi 3 tháng

5

2025

1

1969

10

2025

2

1964

6

2025

2

1969

11

2025

3

1964

7

2025

3

1969

12

2025

4

1964

8

2025

4

1969

1

2026

5

1964

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2025

5

1969

57 tuổi

6

2026

6

1964

10

2025

6

1969

7

2026

7

1964

11

2025

7

1969

8

2026

8

1964

12

2025

8

1969

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2026

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1964

1

2026

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1969

10

2026

10

1964

61 tuổi 6 tháng

5

2026

10

1969

11

2026

11

1964

6

2026

11

1969

12

2026

12

1964

7

2026

12

1969

1

2027

1

1965

8

2026

1

1970

57 tuổi 4 tháng

6

2027

2

1965

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2026

2

1970

7

2027

3

1965

10

2026

3

1970

8

2027

4

1965

11

2026

4

1970

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2027

5

1965

12

2026

5

1970

10

2027

6

1965

1

2027

6

1970

11

2027

7

1965

61 tuổi 9 tháng

5

2027

7

1970

12

2027

8

1965

6

2027

8

1970

1

2028

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1965

7

2027

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1970

57 tuổi 8 tháng

6

2028

10

1965

8

2027

10

1970

7

2028

11

1965

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2027

11

1970

8

2028

12

1965

10

2027

12

1970

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2028

1

1966

11

2027

1

1971

10

2028

2

1966

12

2027

2

1971

11

2028

3

1966

1

2028

3

1971

12

2028

Từ tháng 4/1966 trở đi

62 tuổi

Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi

4

1971

1

2029

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

5

1971

58 tuổi

6

2029

6

1971

7

2029

7

1971

8

2029

8

1971

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2029

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1971

10

2029

10

1971

11

2029

11

1971

12

2029

12

1971

1

2030

1

1972

58 tuổi 4 tháng

6

2030

2

1972

7

2030

3

1972

8

2030

4

1972

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2030

5

1972

10

2030

6

1972

11

2030

7

1972

12

2030

8

1972

1

2031

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1972

58 tuổi 8 tháng

6

2031

10

1972

7

2031

11

1972

8

2031

12

1972

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2031

1

1973

10

2031

2

1973

11

2031

3

1973

12

2031

4

1973

1

2032

5

1973

59 tuổi

6

2032

6

1973

7

2032

7

1973

8

2032

8

1973

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2032

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1973

10

2032

10

1973

11

2032

11

1973

12

2032

12

1973

1

2033

1

1974

59 tuổi 4 tháng

6

2033

2

1974

7

2033

3

1974

8

2033

4

1974

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2033

5

1974

10

2033

6

1974

11

2033

7

1974

12

2033

8

1974

1

2034

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1974

59 tuổi 8 tháng

6

2034

10

1974

7

2034

11

1974

8

2034

12

1974

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2034

1

1975

10

2034

2

1975

11

2034

3

1975

12

2034

4

1975

1

2035

Từ tháng 5/1975 trở đi

60 tuổi

Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi

4. Tra cứu tuổi nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Theo đó, nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

>&gt Xem thêm: Quy định về độ tuổi nghỉ hưu mới nhất năm 2022 ? Thủ tục nghỉ hưu trước tuổi ?

Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

d) Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

2021

55 tuổi 3 tháng

2021

50 tuổi 4 tháng

2022

55 tuổi 6 tháng

2022

50 tuổi 8 tháng

2023

55 tuổi 9 tháng

2023

51 tuổi

2024

56 tuổi

2024

51 tuổi 4 tháng

2025

56 tuổi 3 tháng

2025

51 tuổi 8 tháng

2026

Đọc thêm: Quy định giờ làm việc hành chính 2020

56 tuổi 6 tháng

2026

52 tuổi

2027

56 tuổi 9 tháng

2027

52 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

57 tuổi

2028

52 tuổi 8 tháng

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

2029

53 tuổi

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

2030

53 tuổi 4 tháng

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

2031

53 tuổi 8 tháng

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

2032

54 tuổi

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

2033

54 tuổi 4 tháng

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

2034

54 tuổi 8 tháng

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Từ năm 2035 trở đi

55 tuổi

Việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản này theo Phụ lục II dưới đây:

PHỤ LỤC II

TUỔI NGHỈ HƯU THẤP NHẤT GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

Lao động nam

Lao động nữ

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

1

1966

55 tuổi 3 tháng

5

2021

1

1971

50 tuổi 4 tháng

6

2021

2

1966

6

2021

2

1971

7

2021

3

1966

7

2021

3

1971

8

2021

4

1966

8

2021

4

1971

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2021

5

1966

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2021

5

1971

10

2021

6

1966

10

2021

6

1971

11

2021

7

1966

11

2021

7

1971

12

2021

8

1966

12

2021

8

1971

1

2022

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1966

1

2022

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1971

50 tuổi 8 tháng

6

2022

10

1966

55 tuổi 6 tháng

5

2022

10

1971

7

2022

11

1966

6

2022

11

1971

8

2022

12

1966

7

2022

12

1971

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2022

1

1967

8

2022

1

1972

10

2022

2

1967

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2022

2

1972

11

2022

3

1967

10

2022

3

1972

12

2022

4

1967

11

2022

4

1972

1

2023

5

1967

12

2022

5

1972

51 tuổi

6

2023

6

1967

1

2023

6

1972

7

2023

7

1967

55 tuổi 9 tháng

5

2023

7

1972

8

2023

8

1967

6

2023

8

1972

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2023

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1967

7

2023

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1972

10

2023

10

1967

8

2023

10

1972

11

2023

11

1967

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2023

11

1972

12

2023

12

1967

10

2023

12

1972

1

2024

1

1968

11

2023

1

1973

51 tuổi 4 tháng

6

2024

2

1968

12

2023

2

1973

7

2024

3

1968

1

2024

3

1973

8

2024

4

1968

56 tuổi

5

2024

4

1973

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2024

5

1968

6

2024

5

1973

10

2024

6

1968

7

2024

6

1973

11

2024

7

1968

8

2024

7

1973

12

2024

8

1968

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2024

8

1973

1

2025

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1968

10

2024

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1973

51 tuổi 8 tháng

6

2025

10

1968

11

2024

10

1973

7

2025

11

1968

12

2024

11

1973

8

2025

12

1968

1

2025

12

1973

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2025

1

1969

56 tuổi 3 tháng

5

2025

1

1974

10

2025

2

1969

6

2025

2

1974

11

2025

3

1969

7

2025

3

1974

12

2025

4

1969

8

2025

4

1974

1

2026

5

1969

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2025

5

1974

52 tuổi

6

2026

6

1969

10

2025

6

1974

7

2026

7

1969

11

2025

7

1974

8

2026

8

1969

12

2025

8

1974

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2026

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1969

1

2026

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1974

10

2026

10

1969

Đọc thêm: Quy định giờ làm việc hành chính 2020

56 tuổi 6 tháng

5

2026

10

1974

11

2026

11

1969

6

2026

11

1974

12

2026

12

1969

7

2026

12

1974

1

2027

1

1970

8

2026

1

1975

52 tuổi 4 tháng

6

2027

2

1970

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2026

2

1975

7

2027

3

1970

10

2026

3

1975

8

2027

4

1970

11

2026

4

1975

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2027

5

1970

12

2026

5

1975

10

2027

6

1970

1

2027

6

1975

11

2027

7

1970

56 tuổi 9 tháng

5

2027

7

1975

12

2027

8

1970

6

2027

8

1975

1

2028

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1970

7

2027

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1975

52 tuổi 8 tháng

6

2028

10

1970

8

2027

10

1975

7

2028

11

1970

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2027

11

1975

8

2028

12

1970

10

2027

12

1975

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2028

1

1971

11

2027

1

1976

10

2028

2

1971

12

2027

2

1976

11

2028

3

1971

1

2028

3

1976

12

2028

Từ tháng 4/1971 trở đi

57 tuổi

Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 57 tuổi

4

1976

1

2029

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

5

1976

53 tuổi

6

2029

6

1976

7

2029

7

1976

8

2029

8

1976

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2029

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1976

10

2029

10

1976

11

2029

11

1976

12

2029

12

1976

1

2030

1

1977

53 tuổi 4 tháng

6

2030

2

1977

7

2030

3

1977

8

2030

4

1977

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2030

5

1977

10

2030

6

1977

11

2030

7

1977

12

2030

8

1977

1

2031

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1977

53 tuổi 8 tháng

6

2031

10

1977

7

2031

11

1977

8

2031

12

1977

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2031

1

1978

10

2031

2

1978

11

2031

3

1978

12

2031

4

1978

1

2032

5

1978

54 tuổi

6

2032

6

1978

7

2032

7

1978

8

2032

8

1978

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2032

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1978

10

2032

10

1978

11

2032

11

1978

12

2032

12

1978

1

2033

1

1979

54 tuổi 4 tháng

6

2033

2

1979

7

2033

3

1979

8

2033

4

1979

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2033

5

1979

10

2033

6

1979

11

2033

7

1979

12

2033

8

1979

1

2034

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

1979

54 tuổi 8 tháng

6

2034

10

1979

7

2034

11

1979

8

2034

12

1979

Tham khảo thêm: Quy định an toàn trong nhà máy

9

2034

1

1980

10

2034

2

1980

11

2034

3

1980

12

2034

4

1980

1

2035

Từ tháng 5/1980 trở đi

55 tuổi

Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 55 tuổi

5. Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

>&gt Xem thêm: Trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm tham gia BHXH ?

Điều 6 Nghị định 135/2020/NĐ-CP hướng dẫn về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Theo đó, nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 4 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

– Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu quy định.

– Việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong trường hợp này thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Bộ luật Lao động và quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

6. Vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu trước tuổi

>>> Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương và Xã hội

DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐỂ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ NGHỈ HƯU Ở TUỔI THẤP HƠN TUỔI NGHỈ HƯU TRONG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG BÌNH THƯỜNG

I. TỈNH BẮC KẠN

1. Huyện Bạch Thông

Xã Vũ Muộn.

2. Huyện Chợ Đồn

Xã Bằng Phúc.

3. Huyện Na Rì

Các xã: Văn Lang, Đổng Xá, Dương Sơn, Kim Hỷ, Liêm Thủy, Lương Thượng, Văn Vũ, Xuân Dương.

4. Huyện Ngân Sơn

Các xã: Cốc Đán, Thượng Quan.

5. Huyện Pác Nặm

Các xã: An Thắng, Bằng Thành, Bộc Bố, Cổ Linh, Công Bằng, Giáo Hiệu, Nhạn Môn, Xuân La.

II. TỈNH BÌNH PHƯỚC

1. Huyện Bù Đăng

Các xã: Đak Nhau, Đường 10.

2. Huyện Bù Gia Mập

Các xã: Bù Gia Mập, Đak Ơ.

III. TỈNH BÌNH THUN

>&gt Xem thêm: Quy định mới năm 2022 về tăng tuổi nghỉ hưu và chế độ hưu trí ?

1. Huyện Phú Quý

Đảo Hòn Hải.

IV. TỈNH CAO BẰNG

1. Huyện Bảo Lạc

Các xã: Bảo Toàn, Cô Ba, Cốc Pàng, Đình Phùng, Hồng An, Hồng Trị, Hưng Đạo, Hưng Thịnh, Huy Giáp, Khánh Xuân, Kim Cúc, Phan Thanh, Sơn Lập, Sơn Lộ, Thượng Hà, Xuân Trường.

2. Huyện Bảo Lâm

Thị trấn Pác Miầu.

Các xã: Đức Hạnh, Lý Bôn, Mông Ân, Nam Cao, Nam Quang, Quảng Lâm, Thạch Lâm, Thái Học, Thái Sơn, Vĩnh Phong, Vĩnh Quang, Yên Thổ.

3. Huyện Hạ Lang

Các xã: Cô Ngân, Đức Quang, Kim Loan, Lý Quốc, Minh Long, Thị Hoa, Thống Nhất.

4. Huyện Hà Quảng

Các xã: Cải Viên, Hồng Sỹ, Lũng Nặm, Nội Thôn, Mã Ba, Thượng Thôn, Tổng Cọt.

5. Huyện Nguyên Bình

Các xã: Hưng Đạo, Mai Long.

6. Huyện Quảng Hòa

Các xã: Bế Văn Đàn, Cách Linh, Đại Sơn, Mỹ Hưng.

7. Huyện Trùng Khánh

Các xã: Cao Thăng, Đàm Thủy, Đình Phong, Khâm Thành, Lăng Hiếu, Ngọc Côn, Ngọc Khê, Quang Hán, Phong Nặm, Tri Phương.

IV. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Huyện Hoàng Sa

Toàn huyện.

V. TỈNH ĐẮK LẮK

1. Huyện Buôn Đôn

Xã Krông Na.

2. Huyện Ea H’Leo

Các xã: Ea Sol, Ea Hiao.

3. Huyện Ea Súp

Các xã: Cư KBang, Ea Bung, Ea Lê, Ea Rốk, Ia Lốp, Ya Tờ Mốt.

4. Huyện Krông Bông

Các xã: Cư Drăm, Cư Pui, Yang Mao.

5. Huyện Krông Năng

Xã Đliê Ya.

6. Huyện Lắk

Xã Krông Nô.

VI. TỈNH ĐẮK NÔNG

1. Huyện Cư Jút

Các xã: Cư Knia, Đắk Drông, Đắk Wil, Ea Pô.

2. Huyện Đắk Glong

Các xã: Đắk Ha, Đắk Plao, Đắk R’Măng, Đắk Som, Quảng Hoà, Quảng Khê, Quảng Sơn.

3. Huyện Đắk Mil

Các xã: Đắk Gằn, Đắk Lao, Đắk N’Drót, Đắk R’La, Đắk Sắk, Long Sơn, Thuận An.

4. Huyện Đắk R’ Lấp

Các xã: Đắk Ru, Đắk Sin, Hưng Bình, Nhân Đạo, Quảng Tín.

5. Huyện Đắk Song

Thị trấn Đức An.

Các xã: Đắk Hòa, Đắk Môl, Đắk N’ Drung, Nâm N’Jang, Nam Bình, Thuận Hà, Thuận Hạnh.

6. Huyện Krông Nô

Các xã: Buôn Choah, Đắk Drô, Đắk Nang, Đắk Sôr, Đức Xuyên, Nâm N’Đir, Nâm Nung, Nam Xuân, Quảng Phú, Tân Thành.

7. Huyện Tuy Đức

Các xã: Đắk Buk So, Đắk Ngo, Quảng Tâm, Quảng Tân, Quảng Trực, Đắk R’Tih.

VII. TỈNH ĐIÊN BIÊN

1. Huyện Điện Biên

Các xã: Hẹ Muông, Mường Lói, Mường Nhà, Na Tông, Na Ư, Núa Ngam, Pa Thơm, Phu Luông.

2. Huyện Điện Biên Đông

Thị trấn: Điện Biên Đông.

Các xã: Chiềng Sơ, Háng Lìa, Keo Lôm, Luân Giói, Mưo72ng Luân, Na Son, Nong U, Phì Nhừ, Phi2nh Giàng, Pú Hồng, Pú Nhi, Tìa Dinh, Xa Dung.

3. Huyện Mường Chà

Các xã: Hừa Ngài, Huổi Mí, Ma Thì Hồ, Nậm Nèn, Pa Ham.

4. Huyện Mường Nhé

Các xã: Chung Chải, Huổi Lếch, Leng Su Sìn, Mường Nhé, Mường Toong, Nậm Kè, Nậm Vì, Pá Mì, Quảng Lâm, Sen Thượng, Sín Thầu.

5. Huyện Nậm Pồ

Các xã: Chà Cang, Chà Nưa, Chà Tở, Nà Bủng, Na Cô Sa, Nà Hỳ, Nà Khoa, Nậm Chua, Nậm Khăn, Nậm Nhừ, Nậm Tin, Pa Tần, Phìn Hồ, Si Pa Phìn, Vàng Đán.

6. Huyện Tủa Chùa

Thị trấn Tủa Chùa.

Các xã: Huổi Só, Lao Xả Phình, Mường Báng, Mường Đun, Sín Chải, Sính Phình, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng, Trung Thu, Tủa Thàng, Xá Nhè.

7. Huyện Tuần Giáo

Các xã: Mường Khong, Nà Sáy, Phình Sáng, Pú Xi, Rạng Đông, Ta Ma, Tênh Phông.

VIII. TỈNH GIA LAI

1. Huyện Chư Prông

Các xã: Ia Mơr, Ia Púch.

2. Huyện Đức Cơ

Các xã: Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan.

3. Huyện Ia Grai

Các xã: Ia Chía, Ia O.

4. Huyện K Bang

Các xã: Đăk Rong, Kon Pne.

5. Huyện Kông Chro

Các xã: Đăk Kơ Ning, Sơ Ró.

XI. TỈNH HÀ GIANG

1. Huyện Đồng Văn

Thị trấn Phố Bảng; Thị trấn Đồng Văn.

Các xã: Hố Quáng Phìn, Lũng Cú, Lũng Phìn, Lũng Táo, Lũng Thầu, Má Lé, Phố Cáo, Phố Là, Sà Phìn, Sảng Tủng, Sính Lúng, Sủng Là, Sủng Trái, Tả Lủng, Tả Phìn, Thài Phìn Tủng, Vần Chải.

2. Huyện Hoàng Su Phì

Thị trấn Vinh Quang.

Các xã: Bản Luốc, Bản Máy, Bản Nhùng, Bản Phùng, Chiến Phố, Đản Ván, Hồ Thầu, Nậm Dịch, Nậm Khòa, Nam Sơn, Nậm Tỵ, Nàng Đôn, Ngàm Đăng Vài, Pố Lồ, Pờ Ly Ngài, Sán Xả Hồ, Tả Sử Choóng, Tân Tiến, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, Thông Nguyên, Tụ Nhân, Túng Sán.

3. Huyện Mèo Vạc

Thị trấn Mèo Vạc.

Các xã: Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn, Khâu Vai, Lũng Chinh, Lũng Pù, Nậm Ban, Niêm Sơn, Niêm Tòng, Pả Vi, Pải Lủng, Sơn Vĩ, Sủng Máng, Sủng Trà, Tả Lủng, Tát Ngà, Thượng Phùng, Xín Cái.

4. Huyện Quản Bạ

Thị trấn Tam Sơn.

Các xã: Cán Tỷ, Cao Mã Pờ, Đông Hà, Lùng Tám, Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Quyết Tiến, Tả Ván, Thái An, Thanh Vân, Tùng Vài, Bát Đại Sơn.

5. Huyện Vị Xuyên

Các xã: Lao Chải, Minh Tân, Thanh Đức, Thanh Thủy, Xín Chải.

6. Huyện Xín Mần

Thị trấn Cốc Pài.

Các xã: Bản Díu, Bản Ngò, Chế Là, Chí Cà, Cốc Rế, Khuôn Lùng, Nà Chì, Nấm Dẩn, Nàn Ma, Nàn Xỉn, Pà Vầy Sủ, Quảng Nguyên, Tả Nhìu, Thèn Phàng, Thu Tà, Trung Thịnh, Xín Mần.

7. Huyện Yên Minh

Thị trấn Yên Minh.

Các xã: Bạch Đích, Đông Minh, Du Già, Du Tiến, Đường Thượng, Hữu Vinh, Lao Và Chải, Lũng Hồ, Mâu Duệ, Mậu Long, Na Khê, Ngam La, Ngọc Long, Phú Lũng, Sủng Thài, Sủng Tráng, Thắng Mố.

X. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1. Huyện Bạch Long Vỹ

Toàn huyện.

XI. TỈNH KHÁNH HÒA

1. Huyện Trường Sa

Toàn huyện.

XII. TỈNH KIÊN GIANG

>&gt Xem thêm: Quy định mới về độ tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức

1. Huyện Phú Quốc

Xã Thổ Châu.

XIII. TỈNH KON TUM

1. Huyện Đắk Glei

Các xã: Đắk Plô, Đắk Man, Đắk Nhoong, Đắk Pék, Đắk Choong, Xốp, Mường Hoong, Ngọc Linh, Đắk Long, Đắk Kroong, Đắk Môn.

2. Huyện Đắk Hà

Các xã: Đăk Long, Đắk Pxi.

3. Huyện Đắk Tô

Các xã: Đắk Rơ Nga, Văn Lem.

4. Huyện Ia H’Drai

Các xã: Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi.

5. Huyện Kon Plông

Thị trấn Măng Đen.

Các xã: Hiếu, Đắk Nên, Đắk Ring, Đắk Tăng, Măng Bút, Măng Cành, Ngọc Tem, Pờ Ê.

6. Huyện Kon Rẫy

Các xã: Đắk Kôi, Đắk Pne, Đắk Tơ Lung.

7. Huyện Ngọc Hồi

Các xã: Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Kan, Đắk Nông, Đắk Xú, Pờ Y, Sa Loong.

8. Huyện Sa Thầy

Các xã: Hơ Moong, Mô Rai, Rơ Kơi, Sa Sơn, Ya Ly, Ya Tăng, Ya Xiêr.

9. Huyện Tu Mơ Rông

Các xã: Đắk Sao, Đắk Hà, Đắk Na, Đắk Rơ Ông, Đắk Tờ Kan, Măng Ri, Ngọk Lây, Ngọk Yêu, Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi.

XIV. TỈNH LAI CHÂU

1. Huyện Mường Tè

Thị trấn Mường Tè.

Các xã: Bum Nưa, Bum Tở, Ka Lăng, Kan Hồ, Mù Cả, Mường Tè, Nậm Khao, Pa Ủ, Pa Vệ Sử, Tá Bạ, Tà Tổng, Thu Lũm, Vàng San.

2. Huyện Nậm Nhùn

Thị trấn Nậm Nhùn.

Các xã: Hua Bum, Lê Lợi, Mương Mô, Nậm Ban, Nậm Chà, Nậm Hàng, Nậm Manh, Nậm Pì, Pú Đao, Trung Chải.

3. Huyện Phong Thổ

Các xã: Bản Lang, Dào San, Hoang Thèn, Huổi Luông, Lả Nhì Thàng, Ma Ly Pho, Mồ Sì San, Mù Sang, Nậm Xe, Pa Vây Sử, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Tông Qua Lìn, Vàng Ma Chải.

4. Huyện Sìn Hồ

Thị trấn Sìn Hồ.

Các xã: Căn Co, Chăn Nưa, Hồng Thu, Làng Mô, Lùng Thàng, Ma Quai, Nậm Cha, Nậm Cuổi, Nậm Hăn, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Noong Hẻo, Pa Khóa, Pa Tần, Phăng Sô Lin, Phìn Hồ, Pu Sam Cáp, Sà Dề Phìn, Tả Ngảo, Tả Phìn, Tủa Sín Chải.

5. Huyện Tam Đường

Các xã: Bản Giang, Hồ Thầu, Khun Há, Nùng Nàng, Tả Lèng.

6. Huyện Tân Uyên

Các xã: Hố Mít, Nậm Cần, Nậm Sỏ, Tà Mít.

7. Huyện Than Uyên

Các xã: Khoen On, Pha Mu, Tà Gia.

XV. TỈNH LÂM ĐỒNG

1. Huyện Cát Tiên

Các xã: Đồng Nai Thượng, Phước Cát 2, Tiên Hoàng.

2. Huyện Đạ Tẻh

Các xã: An Nhơn, Đạ Lây, Hương Lâm, Mỹ Đức, Quảng Trị, Quốc Oai.

3. Huyện Đam Rông

Các xã: Đạ K’Nàng, Đạ Long, Đạ Rsal, Đạ Tông, Đạ M’Rông, Liêng S’Rônh, Phi Liêng, Rô Men.

4. Huyện Đức Trọng

Các xã: Đà Loan, Đa Quyn, Ninh Loan, Tà Hine, Tà Năng.

5. Huyện Lạc Dương

Các xã: Đạ Chais, Đạ Nhim, Đưng K’Nớ.

XVI. TỈNH LẠNG SƠN

1. Huyện Cao Lộc

Các xã: Cao Lâu, Công Sơn, Mẫu Sơn, Thanh Lòa, Xuất Lễ.

2. Huyện Đình Lập

Các xã: Bắc Xa.

3. Huyện Lộc Bình

Các xã: Mẫu Sơn, Tam Gia, Tĩnh Bắc.

4. Huyện Tràng Định

Các xã: Đào Viên, Đoàn Kết, Khánh Long, Tân Minh, Vĩnh Tiến.

XVII. TỈNH LÀO CAI

1. Huyện Bắc Hà

Các xã: Bản Cái, Bản Liền, Bản Phố, Cốc Ly, Hoàng Thu Phố, Lùng Cải, Lùng Phình, Nậm Đét, Nậm Khánh, Nậm Lúc, Nậm Mòn, Tả Củ Tỷ, Tả Van Chư, Thải Giàng Phố.

2. Huyện Bảo Yên

Xã Tân Tiến.

3. Huyện Bát Xát

Các xã: A Lù, A Mú Sung, Bản Xèo, Dền Sáng, Dền Thàng, Mường Hum, Nậm Chạc, Nậm Pung, Pa Cheo, Phìn Ngan, Sàng Ma Sáo, Tòng Sành, Trung Lèng Hồ, Y Tý.

4. Huyện Mường Khương

Các xã: Bản Lầu, Bản Sen, Cao Sơn, Dìn Chin, La Pan Tẩn, Lùng Khấu Nhin, Lùng Vai, Nậm Chảy, Nấm Lư, Pha Long, Tả Gia Khâu, Tả Ngài Chồ, Tả Thàng, Thanh Bình, Tung Chung Phố.

5. Thị xã SaPa

Các xã: Bản Hồ, Hoàng Liên, Liên Minh, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Phin, Tả Van.

6. Huyện Si Ma Cai

Thị trấn Si Ma Cai.

Các xã: Bản Mế, Cán Cấu, Lùng Thẩn, Nàn Sán, Nàn Sín, Quan Hồ Thẩn, Sán Chải, Sín Chéng, Thào Chư Phìn.

7. Huyện Văn n

Các xã: Nậm Xây, Nậm Xé.

XVIII. TỈNH NGHỆ AN

1. Huyện Kỳ Sơn

Các xã: Bắc Lý, Bảo Nam, Bảo Thắng, Chiêu Lưu, Đoọc Mạy, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Hữu Lập, Keng Đu, Mường Ải, Mường Lống, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Nậm Càn, Nậm Cắn, Na Ngoi, Phà Đánh, Tà Cạ, Tây Sơn.

2. Huyện Quế Phong

Các xã: Căm Muộn, Châu Thôn, Đồng Văn, Hạnh Dịch, Nậm Giải, Nậm Nhoóng, Quang Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ.

3. Huyện Tương Dương

Các xã: Hữu Khuông, Mai Sơn, Nga My, Nhôn Mai, Tam Hợp, Tam Quang, Xiêng My.

XIX. TỈNH QUẢNG BÌNH

1. Huyện Bố trạch

Xã Thượng Trạch.

2. Huyện Lệ Thủy

Làng Ho – Vít Thù Lù (thuộc xã Kim Thủy)

3. Huyện Minh Hóa

Các xã: Dân Hóa, Hoá Phúc, Hóa Sơn, Thượng Hóa, Trọng Hóa.

4. Huyện Quảng Ninh

Xã Trường Sơn.

5. Huyện Tuyên Hóa

Xã Lâm Hóa.

XX. TỈNH QUẢNG NAM

1. Huyện Bắc Trà My

Các xã: Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka.

2. Huyện Nam Giang

Các xã: Chà Vàl, Chơ Chun, Đắc Pre, Đắc Pring, Đắc Tôi, La Dêê, La êê, Zuôich, Tà Pơơ.

3. Huyện Nam Trà My

Các xã: Trà Cang, Trà Don, Trà Dơn, Trà Leng, Trà Linh, Trà Mai, Trà Nam, Trà Tập, Trà Vân, Trà Vinh.

4. Huyện Phước Sơn

Các xã: Phước Chánh, Phước Công, Phước Đức, Phước Kim, Phước Lộc, Phước Mỹ, Phước Năng, Phước Thành.

5. Huyện Tây Giang

Các xã: A Nông, A Tiêng, A Xan, Bha Lêê, Ch’ơm, Ga Ri, Lăng, Tr’Hy

XXI. TỈNH QUẢNG NGÃI

1. Huyện Lý Sơn

Toàn huyện.

XXII. TỈNH QUẢNG NINH

>&gt Xem thêm: Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu

1. Huyện Bình Liêu

Các xã: Đồng Văn, Hoành Mô.

2. Huyện Cô Tô

Thị trấn Cô Tô.

Các xã: Đông Tiến, Thanh Lân.

3. Huyện Hải Hà

Các xã: Quảng Đức, Quảng Sơn.

4. Trạm đèn đảo Thanh Niên (Hòn Sói đen)

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

XXIII. TỈNH QUẢNG TRỊ

1. Huyện Đa Krông

Các xã: A Ngo, A Vao, Ba Nang, Tà Long.

2. Huyện Hướng Hóa

Các xã: A Dơi, Lìa, Ba Tầng, Húc, Hướng Lập, Hướng Linh, Hướng Lộc, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Việt, Thanh, Thuận, Xy.

3. Huyện Đảo Cồn Cỏ

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

XXIV. TỈNH SƠN LA

1. Huyện Bắc Yên

Các xã: Chim Vàn, Chiềng Sại, Hang Chú, Háng Đồng, Hồng Ngài, Hua Nhàn, Làng Chếu, Mường Khoa, Pắc Ngà, Phiêng Côn, Song Pe, Tạ Khoa, Tà Xùa, Xím Vàng.

2. Huyện Mường La

Các xã: Chiềng Ân, Chiềng Công, Chiềng Lao, Chiềng Muôn, Hua Trai, Nậm Giôn, Ngọc Chiến.

3. Huyện Phù Yên

Các xã: Kim Bon, Sập Xa, Suối Bau, Suối Tọ.

4. Huyện Quỳnh Nhai

Các xã: Cà Nàng, Chiềng Khay, Nặm Ét.

5. Huyện Sông Mã

Các xã: Bó Sinh, Chiềng En, Chiềng Phung, Đứa Mòn, Mường Cai, Mưo72ng Sai, Pú Pẩu.

6. Huyện Sốp Cộp

Các xã: Dồm Cang, Mường Lạn, Mường Lèo, Mường Và, Nậm Lạnh, Púng Bánh, Sam Kha.

7. Huyện Thuận Châu

Các xã: Co Mạ, Co Tòng, Long Hẹ, Mường Bám, Pá Lông.

XXV. TỈNH THANH HÓA

1. Huyện Mường Lát

Các xã: Mường Chanh, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Trung Lý.

XXVI. TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

1. Huyện A Lưới

Thị trấn A Lưới.

Các xã: A Ngo, A Roàng, Đông Sơn, Hồng Bắc, Hồng Kim, Hồng Thái, Hồng Thượng, Hồng Thủy, Hồng Vân, Hương Phong, Lâm Đớt, Quảng Nhâm, Phú Vinh, Sơn Thủy, Trung Sơn.

XXVII. TỈNH YÊN BÁI

1. Huyện Mù Cang Chải

Thị trấn Mù Cang Chải.

Các xã: Cao Phạ, Chế Cu Nha, Chế Tạo, DẾ Xu Phình, Hồ Bốn, Khao Mang, Kim Nọi, La Pán Tẩn, Lao Chải, Mồ Dề, Nậm Có, Nậm Khắt, Púng Luông.

2. Huyện Trạm Tấu

Thị trẤn Trạm Tấu.

Các xã: Bản Công, Bản Mù, Hát Lừu, Làng Nhì, Pá Hu, Pá Lau, Phình Hồ, Tà Si Láng, Trạm Tấu, Túc Đán, Xà Hồ.

XXVIII. CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT VÀ HÀNH CHÍNH KHÁC

1. Nhà giàn DK1

Xem thêm: Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động – Công ty luật Minh Khuê

>&gt Xem thêm: Chế độ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức được quy định như thế nào?

Đọc thêm: Quy định về tiếng ồn trong khu dân cư

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !