logo-dich-vu-luattq

Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

Trong quá trình theo dõi bài viết, nếu còn thắc mắc và cần giải đáp cụ thể Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài của Luật Minh Khuê 1900.6162 để được giải đáp thắc mắc.

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất năm 2022

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: ……………./HĐTCTSGLĐ)

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……., Tại …………… Chúng tôi gồm có:

BÊN TẶNG CHO (BÊN A): (2)

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: ……………………………………Năm sinh:………………

CMND số: …………… Ngày cấp ………….. Nơi cấp: ……………

Hộ khẩu:…………………………………………………………………

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất năm 2022

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………

Là chủ sở hữu bất động sản: …………………………………………

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông/bà: …………………………………Năm sinh:…………………….

CMND số: ……………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ………

Hộ khẩu:…………………………………………………………….……

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ mới nhất năm 2022

Ông/bà: …………………………………Năm sinh:……………………

CMND số: …………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ………

Hộ khẩu:………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………

Là chủ sở hữu bất động sản: …………………………………………

Các chứng từ sở hữu và tham khảo về bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên B gồm có:

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất, sang nhượng, tặng cho nhà đất mới năm 2022

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (BÊN B): (3)

Ông/bà: …………………………Năm sinh:……………………..

CMND số: …………… Ngày cấp …….. Nơi cấp: ………………

Hộ khẩu:……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………

Ông/bà: ………………………………………Năm sinh:…………

CMND số: ………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp: ……

Hộ khẩu:……………………………………………………………

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở cập nhật mới nhất năm 2022

Địa chỉ:………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo cácthoả thuận sau đây:

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ……,cụ thể như sau:

– Thửa đất số: ……………………………………………………………………..

– Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………..

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………….

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2022

– Diện tích: …………………………. m2 (Bằng chữ: …………………..)

– Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ……………………………………………………………….m2

+ Sử dụng chung: …………………………………………………………… m2

– Mục đích sử dụng:……………………………………………………………

– Thời hạn sử dụng:……………………………………………………………

– Nguồn gốc sử dụng:…………………………………………………………..

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): …………………….

………………………………………………………………………………………….

1.2. Tài sản gắn liền với đất là: ………………………………………………

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ cập nhật mới nhất năm 2022

………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ………………………………………

……………………………………………………………………………………………

1.3 Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên là … đồng(Bằng chữ: … ĐVN).

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

ĐIỀU 2: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

2.1 Việc đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

2.2. Lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

ĐIỀU 3: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất năm 2022 và Thủ tục mua bán đất đai ?

3.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ……………..

3.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơquan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ……………………….. chịu trách nhiệm nộp.

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

5.2. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bên được tặng cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

>&gt Xem thêm: Mẫu Hợp đồng kinh tế thương mại cập nhật mới nhất năm 2022

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;

6.2. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất, tài sản gắn liền với đất được tặng cho;

6.3. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

ĐIỀU 7: QUYỀN CỦA BÊN B

7.1. Yêu cầu bên A giao đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

7.2. Được sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn;

7.3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán, giấy mua bán xe máy, ô tô năm 2022

Đọc thêm: Mẫu hợp đồng lao đông theo thông tư 30 2013

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

9.1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này làđúng sự thật;

b) Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

– Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê xe theo quy định mới nhất 2022

– Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

9.2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê đất, thuê đất nông nghiệp, thuê đất kinh doanh mới nhất năm 2022

10.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

10.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

10.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

BÊN TẶNG CHO (Bên A) BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B) (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên) (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …….. tháng …….. năm …….. , tại: ………………………..

Tôi ……………………………… Công chứng viên phòng Công chứng …

số …………. tỉnh (thành phố) ………………………………………………………

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới năm 2022

CÔNG CHỨNG:

– Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ………… và bên B là ……………. ; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– ………………………………………………………………………………….

– Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:

+ Bên A …… bản chính;

+ Bên B ……. bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCC/HĐGD.

>&gt Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán xe máy (ô tô) cũ bản cập nhật mới năm 2022

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đọc thêm: Làm việc nhưng không ký hợp đồng

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho tặng nhà đất

Ghi chú hướng dẫn cách sử dụng mẫu

(1) Hợp đồng tăng cho tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, chứng thực theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai năm 2013;

(2) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện được quy định tại Điều 192 Luật đất đai năm 2013;

(3) Trường hợp không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 191 Luật đất đai năm 2013.

Quý khách hàng có thể theo dõi một số bài viết khác tại đây

Hợp đồng mua bán đất đai không công chứng có thể sẽ bị thu hồi theo quy định của luật mới?

Tìm hiểu thêm: Tính chất đền bù của hợp đồng Dân sự theo quy định của pháp luật

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !