logo-dich-vu-luattq

Văn bản quyết định kỷ luật

Quyết định kỷ luật là quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được áp dụng đối với các chủ thể vi phạm vào quy chế nơi làm việc. Mỗi trường hợp bị kỷ luật sẽ tương ứng với hình thức mà cơ quan nơi làm việc đã ra quy định.

Xem thêm: Văn bản quyết định kỷ luật

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

– Luật cán bộ, công chức, viên chức 2019

– Luật viên chức 2019

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

1. Mẫu quyết định kỷ luật công chức, viên chức và người lao động là gì?

Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chứcthuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Hội đồng kỷ luật công chức là gì? Quy định về Hội đồng kỷ luật công chức?

Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

Mẫu quyết định về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động là mẫu bản quyết định nêu rõ nội dung kỷ luật và hình thức kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động.

2. Mẫu quyết định kỷ luật công chức, viên chức và người lao động để làm gì?

Mẫu quyết định về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xử lý kỷ luật công chức, viên chức và người lao động.

3. Mẫu quyết định kỷ luật công chức, viên chức và người lao động?

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động như sau:

UBND TỈNH …………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: ………../QĐ-SGD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm: Đang thi hành quyết định kỷ luật có được chuyển vị trí công tác không?

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————-

……, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH Về việc kỷ luật công chức, viên chức và người lao động

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ………(1)……..;

Căn cứ………(1)……..;

Xét đề nghị Thủ trưởng……….(2)……. (nếu có) và Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Xem thêm: Thủ tục buộc thôi việc đối với công chức tự ý bỏ việc trên 7 ngày

Điều 1. Kỷ luật đối với ……….(3)……..bằng hình thức…….(4)….., đã có vi phạm………………… (5)…………………….

Điều 2. Thời gian thi hành kỷ luật ….(6)… tháng, kể từ ngày …… tháng…… năm……

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Thủ trưởng……….(2)………. , Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ……..(3)……. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Sở Nội vụ (để b/c);

– ………….(7)…………….;

– Lưu: VT, TCCB, (8).

Xem thêm: Tổ chức họp Hội đồng kỷ luật viên chức

GIÁM ĐỐC (9)

(Chữ ký, dấu)

Ghi chú:

(1) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

4. Hướng dẫn lập mẫu quyết định kỷ luật công chức, viên chức và người lao động?

– Quốc hiệu và tiêu ngữ

– Ra quyết định kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động:

+ Nội dung kỷ luật

Tìm hiểu thêm: Luật giao dịch điện tử 2005

+ Hình thức kỷ luật

Xem thêm: Hỏi về thời gian xóa kỷ luật công chức

+ Lý do vi phạm

+ Số tháng bị kỷ luật..

– Ký tên xác nhận

5. Một số quy định pháp luật liên quan?

5.1. Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ

Khiển trách.

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng trong các trường hợp:

+ Vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

+ Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Xem thêm: Các hình thức xử lý kỷ luật công chức?

+ Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

+ Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

+ Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ;

+ Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ;

+ Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức

– Cảnh cáo.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Xem thêm: Nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức

+ Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo quy định tại Điều 8 Nghị định này mà tái phạm;

+ Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này;

+ Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công;

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn.

– Hạ bậc lương.

Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại Điều 9 Nghị định này mà tái phạm;

Xem thêm: Xử lý kỷ luật công chức và hạn chế trên thực tế

+ Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp đã nêu ở phần khiển trách

– Buộc thôi việc.

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà tái phạm;

+ Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này;

+ Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Nghiện ma túy; đối với trường hợp này phải có kết luận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền;

– Giáng chức.

Xem thêm: Giáo viên ngoại tình xử lý như thế nào?

Hình thức kỷ luật giáng chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc một trong các trường hợp áp dụng kỷ luật khiern trách và cảnh cáo

– Cách chức.

Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc một trong các trường hợp quy định tại phần kỷ luật khiển trách và cảnh cáo đã nêu trên.

Như vậy, khi cán bộ có các trường hợp đã nêu trên sẽ bị kỷ luật theo các hình thức tương ứng như: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Buộc thôi việc; Giáng chức.;

5.2. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức

Khiển trách

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng:

– Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

– Vi phạm quy định của pháp luật về: thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức; kỷ luật lao động; quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;

Đọc thêm: Sử dụng pháp luật là gì?

Xem thêm: Hình thức kỷ luật đối với viên chức vi phạm như thế nào?

– Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

– Không chấp hành quyết định phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong đơn vị;

– Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

– Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;

– Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

– Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình hoạt động nghề nghiệp;

– Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức.

Cảnh cáo

Xem thêm: Xử lý kỷ luật công chức

Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với viên chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách về hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 Nghị định này mà tái phạm;

– Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định này;

– Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Viên chức quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm, để viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp;

+ Viên chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng.

Cách chức

Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với viên chức quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Xem thêm: Kỷ luật công chức hộ tịch làm giả giấy khai sinh

– Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại trường hợp phạt cảnh cáo này mà tái phạm;

– Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại trường hợp khiwwrn trách này;

– Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại trường hợp cảnh cáo này;

– Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ.

Buộc thôi việc

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý mà tái phạm;

– Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định này;

Xem thêm: Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật công chức

– Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này;

– Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– Nghiện ma túy; đối với trường hợp này phải có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Như vây, trong quá trình làm việc mà viên chức vi phạm các trường hợp nêu trên thì sẽ bị kỷ luật dưới các hình thức tương ứng như khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc

5.3. Các hình thức kỷ luật với người lao động

– Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng

Tùy thuộc vào hành vi vi phạm mà người lao động có thể bị áp dụng hình thức kéo dài thời hạn nâng lương thường xuyên so với thời hạn được các bên thỏa thuận.

– Cách chức

Hình thức kỷ luật này thường chỉ dành cho người lao động đang giữ một chức vụ nhất định.

Xem thêm: Các hình thức kỷ luật công chức? Trình tự thủ tục kỷ luật công chức?

– Sa thải

Căn cứ Điều 125 BLLĐ năm 2019, người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị kỷ luật sa thải:

– Trộm cắp; tham ô; đánh bạc; cố ý gây thương tích; sử dụng ma túy tại nơi làm việc

– Tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động; gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động; quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

– Bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật; bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

Trong đó, tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật.

– Tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong 365 ngày mà không có lý do chính đáng.

Như vậy, trong quá trình người lao động làm việc có vi phạm vào một trong các trường hợp nêu trên thì sẽ bị kỷ luật dưới các hình thức như kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách thức và sa thải.

Xem thêm: Có bị kỷ luật lại khi không lưu hồ sơ kỷ luật không?

Tham khảo thêm: Tuân thủ pháp luật là gì? Ví dụ về tuân thủ pháp luật

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !