logo-dich-vu-luattq

Nộp sổ bảo hiểm thất nghiệp ở đâu

Căn cứ theo quy định của pháp luật thì người lao động có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu? Người lao động làm hồ sơ hưởng bảo thất nghiệp tại một nơi nhưng có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp ở một nơi khác. Những thông tin được chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn.

bảo hiểm thất nghiệp 1

Xem thêm: Nộp sổ bảo hiểm thất nghiệp ở đâu

Người lao động có thể lựa nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp.

1. Người lao động nhận bảo hiểm thất nghiệp ở đâu

Căn cứ theo quy định thì người lao động sẽ được nhận bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại nơi nộp hồ sơ hưởng. Theo Khoản 1, Điều 17, Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định về việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) quy định.

“Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, người lao động có thể nộp hồ sơ tại bất cứ trung tâm dịch vụ việc làm nào mà người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Do đó, người lao động mặc dù làm việc ở bất cứ đâu cũng có thể nộp hồ sơ hưởng BHTN tại nơi mình đang sống hoặc nơi mình mong muốn nhận. Điều này cũng có nghĩa người lao động có thể lựa chọn nơi mình nhận bảo hiểm thất nghiệp (nhận tại nơi nộp hồ sơ).

2. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP (Được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 6, Điều 1, Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020). Cụ thể như sau:

(1) Sổ bảo hiểm xã hội;

(2) Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;

bảo hiểm thất nghiệp 2

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2021.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

  • Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

  • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

  • Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động;

  • Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;

Trường hợp người lao động tham gia BHTN theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 43, Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Sau khi nộp hồ sơ người lao động sẽ nhận được giấy hẹn trả kết quả. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

(Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo).

Tìm hiểu thêm: Trả tiền bảo hiểm thất nghiệp

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ……

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tìm hiểu thêm: Trả tiền bảo hiểm thất nghiệp

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ……

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………

……., ngày……tháng……năm….

Số:…………

……., ngày……tháng……năm…

PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ

(bản lưu)

Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………………………….. đã nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp/hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của:

Ông/bà…………………………………….. Sinh ngày ……/…../…………..

Số CMND/Thẻ căn cước công dân: …………………………………………

Ngày cấp: ……../……../……….. Nơi cấp: ……………………………………

Ngày hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề là ngày …,…,…/………/…………

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm theo số điện thoại ……………./.

Người nộp hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tiếp nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)

_________________________

Xác nhận của người lao động:

– Ngày …/…./…… tôi đã nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hỗ trợ học nghề kèm theo sổ bảo hiểm xã hội (Đối với trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc hỗ trợ học nghề).

Tham khảo thêm: Rút bảo hiểm xã hội có đóng lại được không

– Ngày …/…./…. tôi đã nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp vì tôi không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp (Đối với trường hợp không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Người nhận kết quả

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ

Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………………………….. đã nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp/hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của:

Ông/bà…………………………………….. Sinh ngày ……/…../…………..

Số CMND/Thẻ căn cước công dân: …………………………………………

Ngày cấp: ……../……../……….. Nơi cấp: ……………………………………

Ngày hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề là ngày …,…,…/………/…………

Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm theo số điện thoại ……………./.

Người tiếp nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu ông/bà tìm được việc làm hoặc không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải thông báo ngay cho Trung tâm.

2. Trong 03 ngày làm việc ghi trên phiếu hẹn trả kết quả nếu ông/bà không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp/quyết định về việc hỗ trợ học nghề và không thông báo cho Trung tâm về lý do không thể đến nhận quyết định thì Trung tâm sẽ trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp/quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề của ông/bà.

3. Khi đến nhận quyết định ông/bà mang theo những giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu, phiếu hẹn trả kết quả.

– Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động lưu ý thời gian ghi tại mục ghi chú của phiếu hẹn trả kết quả. Căn cứ theo quy định tại Khoản 6, Điều 1, Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 thì trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Qua thông tin chia sẻ trong bài viết “Nhận bảo bảo hiểm thất nghiệp tại đâu” hy vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp. Trong trường hợp, đang nhận BHTN ở nơi này muốn chuyển địa điểm nhận BHTN tại nơi khác cần đảm bảo điều kiện đã hưởng BHTN ít nhất 01 tháng và làm thủ tục chuyển địa điểm hưởng BHTN theo quy định.

Các tin tức liên quan:

Tham khảo thêm: Lấy bảo hiểm xã hội 1 lần cần những gì

  • Những nhóm đối tượng nào được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế?
  • Tra cứu quá trình tham gia BHXH qua tin nhắn điện thoại
  • Thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2021
quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !