logo-dich-vu-luattq

Nghị định 11 của chính phủ

Không ghi vào khu vực này

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Loại tiền: VND □ USD □

Khác: …………..

Mẫu số 02 Ký hiệu: C1-02/NS

Mã hiệu: …………..

Số: ……………….

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Số tham chiếu: ……………..

Người nộp thuế:………………………………………………………………………. Mã số thuế:………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… Quận/Huyện:………………………… Tỉnh, TP: ……………

Người nộp thay: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………. Quận/Huyện:…………………. Tỉnh, TP:……………………..

Đề nghị NH/KBNN:…………………………………… trích TK số: …………………hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN:……………….. Tỉnh, TP:………………………………………………………..

Mở tại NH ủy nhiệm thu:………………………………………………………………………………………..

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □ Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thầm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu: ………………………………………………………………………………………

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH phối hợp thu/KBNN ghi

STT

Số tờ khai/

Số quyết định / Số thông báo/Mã định danh hồ sơ (ID)

Kỳ thuế/

Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số

nguyên

tệ

Số tiền VND

chương

NDKT

(TM)

ĐBHC

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tổng cộng

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tổng số tiền ghi bằng chữ :……………………………………………………………………………………

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

PHẤN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Mã CQ thu: ……………………………………… Nợ TK: ……………………………….

Có TK: ………………………………

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày……………….. tháng…….. năm……

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Tìm hiểu thêm: Giao dịch liên kết nghị định 20

(ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Mẫu số 03a1

Biên lai thu phạt vi phạm hành chính không in sẵn mệnh giá

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

Đơn vị thu: ……….

Mã số: ……….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

AM/…

Quyển số: ……

Số: ……….

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT

(Liên ……………………..)

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Họ tên người nộp tiền:……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nộp phạt:………………………………………………………………………………………………………………

Theo Quyết định xử phạt số: ……………………ngày …………..tháng……….. năm………………………

Cơ quan xử phạt:……………………………………………………………………………………………………………

Số tiền trên quyết định xử phạt:………………………………………………………………………………………….

(Viết bằng chữ):……………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền phạt do chậm thi hành quyết định xử phạt (nếu có):……………………………………………………..

(Viết bằng chữ):……………………………………………………………………………………………………………..

Tổng số tiền…………………………………………………………………………………………………………………..

(Viết bằng chữ):……………………………………………………………………………………………………………..

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Người nộp tiền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Ngày …..tháng ……năm ….

Người thu tiền (Mã số)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

Tham khảo thêm: Nghị định số 35 2015 nđ cp

Tham khảo thêm: Nghị định 52 2013 nđ cp

Xem thêm: Nghị định 11 của chính phủ

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !