logo-dich-vu-luattq

Mẫu hợp đồng phi tư vấn

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tự vấn trọn gói trọng nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó lĩnh vực đấu thầu cũng được quan tâm. khi có nhu cầu thì chủ đầu tư sẽ ký kết với nhà thầu hợp đồng dịch tư vấn trọn gói để được tư vấn tất cả những vấn đề liên quan đến hoạt động đấu thầu. Vậy hợp đồng dịch vụ tư vấn trọn gói trong đấu thầu là gì?

Xem thêm: Mẫu hợp đồng phi tư vấn

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật dân sự 2015,

– Luật Đấu thầu 2013.

1. Hợp đồng dịch vụ tư vấn trọn gói trong đấu thầu là gì?

Theo quy định Điều 513, Bộ luật dân sự 2015 quy định về hợp đồng dịch vụ: “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.”

Như vậy ta có thể hiểu Hợp đồng dịch vụ tư vấn trọn gói trong đấu thầu là văn bản do bên chủ đầu tư và nhà thầu kí kết trong trường hợp muốn cung cấp dịch vụ tư vấn trọn gói trong đấu thầu. Hợp đồng dịch vụ tư vấn trọn gói trong đấu thầu chỉ được tiến hành ký kết nếu có sự đồng ý, thống nhất của cả hai bên.

Tại Khoản 2, Luật Đấu thầu 2013: “Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.”

Như vậy có thể thấy việc ký kết hợp đồng tư vấn trọn gói là một trong những hoạt động cần thiết của quá trình lựa chọn nhà thầu trong đầu thấu. Mà việc lựa chọn nhà thầu phải được theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật. Ngoài ra, cơ quan chủ quản Nhà đầu tư sẽ phải thực hiện việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng dịch vụ song ngữ, bằng tiếng Anh mới nhất

Theo quy định tại Khoản 22, Điều 4, Luật đấu thầu 2013: “Gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.”

Ngoài ra, theo quy định của Luật Đấu thầu 2013 thì tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu và phù hợp với nội dung nêu trong dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần nêu tên thể hiện nội dung cơ bản của từng phần.

2. Mục đích của hợp đồng dịch vụ tư vấn trọn gói trong đấu thầu?

Mục đích của hợp đồng dịch vụ tư vấn trọn gói trong đấu thầu là văn bản chứa đựng những thông tin liên quan đến các bên tham gia ký kết hợp đồng, nội dung gói thầu, một số điều khoản, cam kết của của chủ thể tham gia hợp đồng. Ngoài ra, hợp đồng dịch vụ tư vấn trọn gói trong đấu thầu chính là căn cứ pháp lý để Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3. Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn trọn gói trong đấu thầu 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN

(Áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói)

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

Xem thêm: Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn lập quy hoạch xây dựng, dự án kinh tế mới nhất

Hợp đồng số:

Gói thầu: [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: [Ghi tên dự án]

– Căn cứ [Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội];

– Căn cứ1 [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];

– Căn cứ1 [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

– Căn cứ Quyết định số _____ ngày ___ tháng ___ năm _____ của ____ về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] và thông báo kết quả chỉ định thầu số ___ ngày ___ tháng___ năm _____ của bên mời thầu;

– Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được chủ đầu tư và nhà thầu được chỉ định thầu ký ngày___ tháng ___ năm _____;

Xem thêm: Lấy ví dụ và phân tích ví dụ về đấu thầu hàng hóa, dịch vụ

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư

Tên chủ đầu tư….[Ghi tên chủ đầu tư]

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Xem thêm: Trình tự, thủ tục đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia

E-mail:

Tham khảo thêm: Biểu mẫu & Thủ tục

Tài khoản:

Mã số thuế:

Giấy ủy quyền số ___ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

Nhà thầu

Tên nhà thầu … [Ghi tên nhà thầu được chỉ định thầu]

Đại diện là ông/bà:

Chức vụ:

Xem thêm: Cách xử lý các tình huống thường gặp trong đấu thầu mới nhất năm 2022

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

E-mail:

Tham khảo thêm: Biểu mẫu & Thủ tục

Tài khoản:

Mã số thuế:

Giấy ủy quyền số ___ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các nội dung sau:

Xem thêm: Gói thầu hỗn hợp là gì? Quy trình đấu thầu gói thầu hỗn hợp?

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết trong Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu”.

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng

Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau đây:

1. Văn bản hợp đồng;

2. Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm báo cáo của nhà thầu;

3. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;

4. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

Xem thêm: Hạn mức, quy trình, trình tự thủ tục thực hiện đấu thầu rộng rãi

5. Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể;

6.Hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn;

7. Hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ yêu cầu;

8. Các tài liệu có liên quan.

Điều 3. Trách nhiệm của nhà thầu

1. Thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều 1 của hợp đồng này;

2. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự được liệt kê tại Phụ lục B “Nhân sự của nhà thầu” để thực hiện dịch vụ;

3. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Phụ lục C “Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu”;

Xem thêm: Quy định về thời gian thực hiện hợp đồng trong đấu thầu

4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong ĐKCĐKCT của hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại ĐKCĐKCT của hợp đồng.

2.Chủ đầu tư chỉ định ông/bà … [Ghi rõ họ tên] là cán bộ phụ trách của chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng này.

Điều 5. Giá hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán

Tìm hiểu thêm: Hợp đồng thời vụ được ký tối đa mấy lần

1. Giá hợp đồng: …. [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp giá hợp đồng được ký bằng hai hoặc ba đồng tiền khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền đó, ví dụ: 5 triệu USD + 10 tỷ VND (năm triệu đôla Mỹ và mười tỷ đồng Việt Nam)]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp.

2. Thời hạn thanh toán:

… [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi hợp đồng có hiệu lực (trường hợp có tạm ứng).

…. [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi chủ đầu tư nhận được và chấp thuận dự thảo báo cáo do nhà thầu lập.

…. [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi chủ đầu tư nhận được và chấp thuận báo cáo cuối cùng.

Tổng số tiền thanh toán …. [Ghi giá trị và đồng tiền]

[Thời hạn thanh toán có thể thay đổi để phù hợp với các báo cáo đầu ra được nêu chi tiết tại Phụ lục C].

3.Phương thức thanh toán:

Phương thức thanh toán nêu tại Điều 6 ĐKCT

Điều 6. Loại hợp đồng

Hợp đồng này được thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói.

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng

[Nêu thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với Mục 1 Chương 1 và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ …. [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 1 ĐKCT].

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành … bộ, chủ đầu tư giữ … bộ, nhà thầu giữ …. bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu

Phụ lục B: Nhân sự của nhà thầu

Phụ lục C: Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu

4. Hướng dẫn viết hợp đồng dịch vụ tư vấn trọn gói trong đấu thầu

Phần đầu của hợp đồng dịch vụ tư vấn trọn gói trong đấu thầu thì cần phải liệt kê những văn bản pháp luật làm căn cứ để ký kết hợp đồng nay.

Phần nội dung của hợp đồng dịch vụ tư vấn trọn gói trong đấu thầu yêu cầu các bên cung cấp những thông tin như sau:

+ Thông tin về các bên than gia ký kết hợp đồng: tên, địa chỉ, chức vụ, điện thoại, mã số thuế, tài khoản ngân hàng,..

+ Hồ sơ của hợp hợp đồng dịch vụ tư vấn trọn gói trong đấu thầu: Để thực hiện được hợp đồng dịch vụ thì các bên cần phải chuẩn bị được những giấy tờ pháp lý liên quan bao gồm:

– Văn bản hợp đồng;

– Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm báo cáo của nhà thầu;

– Biên bản hoàn thiện hợp đồng;

– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

– Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể;

– Hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn;

– Hồ sơ yêu cầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ yêu cầu.

+ Trách nhiệm của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng phải được ghi nhận rõ ràng trong hợp đồng, và các bên phải có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, chính xác những trách nhiệm đó.

+ Giá của hợp đồng dịch vụ tư vấn trọn gói trong đấu thầu: yêu cầu các bên thống nhất được với nhau về giá của hợp đồng. thời hạn thành toán, phương thức thanh toán ( tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng).

+ Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp. Đồng thời, hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Cuối hợp đồng dịch vụ tư vấn trọn gói trong đấu thầu thì các bên tham gia sẽ thống nhất và ký kết sau khi đã nhất trí với những điều khoản trong hợp đồng.

Đọc thêm: Hợp đồng vô hiệu là gì

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !