logo-dich-vu-luattq

Các mẫu biên bản cuộc họp và cách viết chuẩn nhất, thông dụng nhất hiện nay

Trong công việc cũng như trong sinh hoạt hằng ngày chúng ta rất hay sử dụng biên bản để ghi lại những nội dung, sự kiện đã diễn ra trong gia đình, công ty hoặc cơ quan nơi chúng ta làm việc. Mỗi biên bản có cách trình bày và nội dung khác nhau. Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên áp dụng đối với công ty TNHH trong việc đưa ra những quyết định quan trọng và có giá trị pháp lý cao nhất đối với loai hình công ty TNHH hai thành viên. Luật Thiên Minh giới thiệu mẫu này để Quý khách hàng tham khảo:

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Xem thêm: Maẫu biên bản họp

mẫu biên bản cuộc họp Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

CÔNG TY TNHH ……. ——————— Số:…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********

Địa danh, ngày ….. tháng …. năm …….

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ……………. (Về việc …………………………..)

Hôm nay, vào hồi….., tại trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên Công ty ………… (GCN đăng ký kinh doanh số: …………. do phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ………. cấp ngày:…………) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

STT Họ và tên Sô vốn góp (đồng) Tỷ lệ vốn góp (%) 1 2 Tổng: 2. Các thành viên vắng mặt:

-……………………..

-………………………

3. Thành viên mời:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Chủ tọa và thư ký:

Chủ tọa:……………………………………………………………………………………………………….

Thư ký:………………………………………………………………………………………………………..

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua phương án …………………………

Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành biểu quyết.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Kết quả biểu quyết: ………………………………………………………………………………………..

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên công ty tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác.

4. Sửa đổi điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật:

Điều ……, Điều ……;.

5. Thời điểm thực hiện:

Cuộc họp kết thúc ………..cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên thông qua và được lập thành ….. bản có giá trị pháp lý như nhau.

Chữ ký các thành viên: Thành viên mới:

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

mẫu biên bản cuộc họp

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

CÔNG TY TNHH …..

Số: …./BB-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đọc thêm: Mẫu biên bản mở hòm thư góp ý

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (V/v: Tiến độ góp vốn điều lệ Công ty)

Hôm nay, ngày …../…../….., vào hồi ….., tại Trụ sở chính của Công ty: ……….., các thành viên sáng lập tổ chức họp Hội đồng thành viên để bàn bạc và cho ý kiến về việc tổ chức và thực hiện tiến độ góp vốn của Công ty TNHH ………………. (sau đây được gọi tắt là “Công ty”) với nội dung chính như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa cuộc họp: …………………………. – Thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty;

2. Thư ký cuộc họp: ……………………………. – Thành viên sáng lập;

3. Thành viên khác……………………………….. – Thành viên sáng lập;

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội nghị bắt đầu vào lúc 9h30’. Chương trình họp đã thông qua các quyết nghị sau:

1. Các thành viên nhất trí góp vốn vào Công ty với tổng số vốn như đã đăng ký là …………. đồng (…………. đồng Việt Nam), với cơ cấu vốn như sau:

a/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

b/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

c/ Ông/bà: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam), chiếm ……….% vốn điều lệ;

2. Các thành viên sáng lập nhất trí thực hiện góp vốn làm … đợt với số vốn góp mỗi đợt là:

a/ Đợt 1: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

b/ Đợt 2: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

c/ Đợt 3: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

d/ Đợt 4: …………………. góp ………………. đồng (…………… đồng Việt Nam);

Các thành viên góp vốn theo tiến độ sau:

Ngày …../…../….. (theo cam kết góp vốn khi thành lập công ty), các thành viên sáng lập góp đợt 1;

Ngày …../…../….. , các thành viên sáng lập góp đợt 2;

Ngày …../…../….. , các thành viên sáng lập góp đợt 3;

Ngày …../…../….. , các thành viên sáng lập góp đợt 4.

Sau khi bàn bạc, thảo luận và đọc lại một lượt Biên bản này, các thành viên tham dự Hội nghị đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, và lưu tại Sổ biên bản của Công ty TNHH ………………………

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Tên cổ đông/thành viên

Chữ ký

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn B

Nguyễn Văn C

Nguyễn Văn D

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đốc

CÔNG TY……….. —————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————

Số: ……/…….- BB

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ……………… (V/v: Bổ nhiệm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Hôm nay, ngày……tháng…..năm 20…., vào hồi …… giờ tại trụ sở Công ty Cổ phần…………

Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung: Sau khi thoả thuận, các cổ đông Công ty ……………. cùng nhau thoả thuận và nhất trí:

1. Bổ nhiệm Ông: …………………………………………… Sinh ngày: …………………………….

Tham khảo thêm: Mẫu đơn xin tiếp nhận học sinh tiểu học

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …………………………………. Nơi cấp: Công an …………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Làm Giám đốc Công ty ……………………………………………………………………..………..

2. Bổ nhiệm Ông: …………………………………………. Sinh ngày: ………………………………

Tham khảo thêm: Mẫu đơn xin tiếp nhận học sinh tiểu học

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………………….. Nơi cấp: Công an………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ……………………………………………………………………..

* Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Ông ………………………. và Ông ……………………..……. được giải quyết trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết luận:

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác.

Chữ ký của các cổ đông

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên

mẫu biên bản cuộc họp

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN CHI BỘ: ………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày…. tháng….. .năm 20….

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ;

Ngày……… tháng…….. năm…….., chi bộ đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ là ………. đảng viên, trong đó chính thức……… đồng chí, dự bị ……… đồng chí.

Có mặt:……………………..đ/c, đ/v chính thức…………đ/c, dự bị ……………..đ/c

Vắng mặt…….đảng viên, trong đó chính thức….. đồng chí, dự bị…… đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí………………………………………………., chức vụ………………………………

Thư ký hội nghị: đồng chí……………………………………………….

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành kết nạp quần chúng……………………………………vào Đảng…….. đồng chí (đạt …..%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành…… đồng chí (….. %) với lý do………………………………………

Chủ trì Thư ký

Xem thêm:

>>> Luật hải quan năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật

>>> Mẫu đơn báo cáo kết quả công việc hoạt động kinh doanh

—————————————————————————-

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0967 370 488 – 0967 370 488 Trân trọng!

Tìm hiểu thêm: Mẫu đơn xin hỗ trợ kinh phí mới nhất và hướng dẫn cách viết

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !