logo-dich-vu-luattq

HỢP ĐỒNG HỌC VIỆC

Tên đơn vị:

Số:…/…./HĐHV

Xem thêm: Hợp đồng học việc mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỌC VIỆC

Số: ………………/HĐHV

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …..…. Tại ……………………………………………………

NGƯỜI DẠY NGHỀ/ HƯỚNG DẪN (BÊN A): …………………………………………………………………

Đại diện Ông/Bà: …………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ……………………………………………………………………………………

NGƯỜI HỌC VIỆC (BÊN B): ………………………………………………………………………..

Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………

Sinh năm: …………………………………………………………………………………………

Quốc tich: …………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

Số CMTND: ………………………………………………………………………………………

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng học việc (HĐHV) và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

Loại Hợp đồng: ……Hợp đồng học việc

Địa điểm học việc: ……………………………………………………………………………

Bộ phận : Phòng ………………..

Nhiệm vụ học việc như sau:

– Thực hiện công việc theo sự hướng dẫn, quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách hướng dẫn học việc).

– Chấp hành nội quy, quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

– Hoàn thành những công việc khác trong phạm vi học việc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

Tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở

Điều 2: Thời gian học việc

Thời gian học việc: ……………………………………………………………………………

Từ ngày thứ 2 đến sáng ngày thứ 7:

– Buổi sáng : 8h00 – 12h00

– Buổi chiều: 13h30 – 17h30

– Sáng ngày thứ 7: Làm việc từ 08h00 đến 12h00

Công ty sẽ cấp phát các công cụ, thiết bị để phục vụ cho quá trình học việc của người học việc.

Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người học việc

1. Nghĩa vụ

a) Tham gia học việc theo sự phân công, hướng dẫn điều hành (bằng văn bản hoặc bằng miệng) của người hướng dẫn.

b) Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận các các công việc phát sinh trong phạm vi học việc.

c) Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCC, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty trong quá trình học việc.

d) Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định đối với người học việchọc việc.

e) Tham dự đầy đủ, hoàn thành đủ các buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức cho người học việchọc việc.

f) Thực hiện đúng cam kết trong HĐHV và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

g) Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp đạt kết quả học việc theo quy định sẽ được ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

i) Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.

2. Quyền lợi

a) Người học việc được nhận khoản hỗ trợ học việc:

– Mức hỗ trợ : …. VNĐ/tháng.

– Các khoản hỗ trợ khác nếu có trong quá trình đào tạo học việc.

b) Các quyền lợi khác:

Được ký kết hợp đồng lao động sau khi kết thúc thời gian đào tạo học việc đạt kết quả theo quy định tại quy chế của công ty.

Trong quá trình học việc hai bên có thể thỏa thuận các quyền lợi khác phù hợp với lợi ích của hai bên.

Công ty được quyền chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn đối với Người lao động có kết quả đánh giá chất lượn học việc dưới mức quy định trong 03 tháng liên tục.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người hướng dẫn

1. Nghĩa vụ

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong Hợp đồng học việc để người học việcđạt hiệu quả cao. Bảo đảm chất lượng đào tạo người học việctheo Hợp đồng đã ký.

Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người học việctheo Hợp đồng học việc đã ký.

Tham khảo thêm: Hợp đồng tương tự trong đấu thầu

2. Quyền hạn

a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo thỏa thuận học việc và điều chuyển phân công công việc trong phạm vi hướng dẫn học việc.

b) Tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng học vi theo đúng quy định của Pháp luật, và quy chế của Công ty.

d) Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người học việc vi phạm Pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này gây thiệt hại về tài sản, uy tín của công ty.

Điều 5: Đơn phương chấm dứt hợp đồng

1. Người hướng dẫn người học việc

Bên sử dụng và hướng dẫn người học việc được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng học việc trong các trường hợp sau:

a) Người học việc thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng học việc ;

b) Chất lượng người học việc không đảm bảo trong quá trình đào tạo.

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người hướng dẫn đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải chấm dứt hợp đồng học việc.

d) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động.

e) Người học việc có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và lợi ích của Công ty.

k) Người học việc vi phạm Pháp luật Nhà nước.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng học việc người hướng dẫn phải báo cho người học việc biết trước: Ít nhất 03 ngày.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng học việc, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

2. Người học việc

Người học việc làm việc theo hợp đồng học việc có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 03 ngày.

Điều 6: Những thỏa thuận khác

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia trước ít nhất 03 ngày và ký kết bản Phụ lục hợp đồng theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết.

Người học việc đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại Hợp đồng học việc .

Điều 7: Điều khoản thi hành

Những vấn đề về không ghi trong Hợp đồng học việc này thì áp dụng theo quy định của pháp luật để giải quyết.

Khi hai bên ký kết Phụ lục hợp đồng thì nội dung của Phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, Hành chính nhân sự giữ 01 (một) bản, Người học việc giữ 01 (một) bản và có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 20…

NGƯỜI HỌC VIỆC

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm: Hợp đồng dịch vụ là gì ? Đặc điểm, đối tượng của hợp đồng dịch vụ

1

Tham khảo thêm: Hợp đồng dịch vụ là gì ? Đặc điểm, đối tượng của hợp đồng dịch vụ

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !