logo-dich-vu-luattq

Hợp đồng giao khoán thi công

1. Giới thiệu chung.

Hợp đồng là một văn bản thông dụng nhất ngày nay ngoài ra nó còn mang giá trị pháp lý nhất định. Có thể thấy hợp đồng xuất hiện rất gần trong cuộc sống chúng ta. Từ nhỏ khi đi học chúng ta đã phải đóng tiền bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm, mua xe thì có bản hợp đồng bảo gồm cam kết của bên mua và bên bán, mua nhà thì có hợp đồng mua nhà, các doanh nghiệp thì có các hợp đồng kinh doanh với nhau. Có một hợp đồng đang được quan tâm đến là mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng? Mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng có những nội dung gì? Để tìm hiểu mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng là gì các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo thêm nhé.

hop dong giao khoan

Xem thêm: Hợp đồng giao khoán thi công

Hợp đồng giao khoán xây dựng

2. Hợp đồng giao khoán xây dựng.

Thuê khoán là việc mà giao một công việc cho người thực hiện công việc ngắn hạn, thời vụ, không ổn định cho đến khi xong việc. Hoạt động thuê khoán thường diễn ra trong các lĩnh vực như từ giao khoán đất, giao khoán việc, giao khoán thi công công trình xây dựng và tất cả đều tồn tại dưới hình thức hợp đồng.

Việc giao khoán này có thể thực hiện dưới hình thức hợp đồng là hợp đồng giao khoán hay còn gọi là hợp đồng khoán việc là những thỏa thuận về công việc mang tính chất ngắn hạn, thời vụ, không ổn định.

3. Nội dung hợp đồng giao khoán xây dựng.

Điều 402 Bộ Luật Dân sự quy định, các bên có thể thỏa thuận về nội dung hợp đồng dân sự như sau:

 • Thông tin cá nhân của các bên trong hợp đồng;
 • Đối tượng hợp đồng là công việc được làm hoặc không được làm;
 • Số lượng, chất lượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời gian, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phạm vi hợp đồng;
 • Các nội dung theo thỏa thuận khác.

Lưu ý: Nội dung hợp đồng theo thỏa thuận của các bên tuy nhiên sự thỏa thuận phải đáp ứng các nội dung của pháp luật và không được vi phạm các điều cấm của pháp luật.

4. Mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—***—

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

Số ……. / HĐTK

Hôm nay, ngày … tháng … năm… tại……………………………………………., Chúng tôi gồm có:

Bên A (Chủ đầu tư)

Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) …………………………….……………….………………………..

Địa chỉ trụ sở chính …………………………………………………………..…..………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………….…..……………………….

Mở tại ngân hàng ……………………………………………………………………………………………

Đại diện là ông (bà) ………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………..

Giấy ủy quyền số ………………………….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm …

Do ………………………………………………. Chức vụ …………………………………………………

Bên B (đơn vị khảo sát)

Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) …………………………….……………….………………………….

Địa chỉ trụ sở chính …………………………………………………………..…..…………………………

Đọc thêm: Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………….…..………………………….

Mở tại ngân hàng ……………………………………………………………………………………………..

Đại diện là ông (bà) …………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………….

Giấy ủy quyền số ………………………….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm …..

Do ………………………………………………. Chức vụ …………………………………………………..

Hai bên thống nhất ký hợp đồng thi công xây lắp với các điều khoản sau:

Điều 1: Khối lượng và tiến độ công trình

Tên Công trình:……….

Địa điểm xây dựng công trình:……………….

Qui mô công trình…………………………..… (ghi khả năng sản xuất, kinh doanh hoặc dịch vụ …).

Vốn đầu tư được duyệt theo dự toán:…………………………………… (trong đó phải nêu rõ phần vốn xây lắp, phần vốn thiết bị công nghệ và phần vốn kiến thiết cơ bản khác).

Tiến độ thi công.

 • Ngày thi công:……………
 • Ngày hoàn thành:………..

Trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký, có những khối lượng phát sinh thì Bên A phải làm thủ tục, bổ sung khối lượng phát sinh để ghi vào hợp đồng.

Điều 2: Chất lượng công trình

Bên B phải chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và chất lượng xây lắp toàn bộ công trình, bảo đảm thi công theo thiết kế phù hợp với dự toán đã được duyệt, đúng quy trình, quy phạm, yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật trong xây dựng.

Bên A có trách nhiệm cử người giám sát tại công trình để theo dõi chất lượng vật liệu, cấu kiện bên tông, chất lượng xây lắp, nếu thấy phần nào chưa được bảo đảm thì yêu cầu bên B làm lại. Bên A có trách nhiệm xác nhận công tác phát sinh để làm cơ sở cho việc nghiệm thu và thanh toán. Bên A xét thấy xây lắp không đạt yêu cầu được quyền không ký vào biên bản nghiệm thu hoặc chưa nhận bàn giao.

Khi bên B muốn thay đổi loại vật liệu xây lắp nào hoặc thay đổi phần thiết kế nào đều phải được sự chấp thuận của bên A và cơ quan thiết kế.

Bên B có trách nhiệm bảo hành chất lượng công trình trong thời gian là …. năm.

Điều 3: Các điều kiện đảm bảo thực hiện hợp đồng

Trách nhiệm của bên A phải:

Bàn giao mặt bằng công trình.

Giao tim, mốc công trình theo yêu cầu của tổng tiến độ.

Bàn giao mọi hồ sơ, tài liệu cần thiết cho bên B.

Bàn giao vật tư, thiết bị cho bên B tại địa điểm ……………………… (nếu bên A có vật tư, thiết bị).

Đọc thêm: Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất năm 2022 và Thủ tục mua bán đất đai ?

Trách nhiệm của bên B

Quản lý thống nhất mặt bằng xây dựng sau khi được giao.

Tổ chức bảo vệ an ninh trật tự và an toàn lao động bên công trình.

Tiếp nhận bảo quản các loại tài liệu, vật tư, kỹ thuật được bên A giao.

Điều 4: Trị giá công xây lắp

Trị giá hợp đồng căn cứ vào dự toán được duyệt là ………………………………………….. Đồng.

Trong quá trình thực hiện nếu có quy định mới của nhà nước ban hành thì phần trị giá công xây lắp được điều chỉnh theo.

Điều 5: Nghiệm thu và bàn giao công trình

Bên A có trách nhiệm thành lập và chủ trì hội đồng nghiệm thu theo quy định của Nhà nước (có lập biên bản ghi rõ thành phần).

Hội đồng nghiệm thu sẽ tiến hành nghiệm thu theo ………………………….… đợt theo từng khâu công việc chủ yếu, từng bộ phận hoặc từng hạng mục công trình và cuối cùng là toàn bộ công trình.

Bên B có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nghiệm thu.

Sau khi thực hiện xong việc nghiệm thu bên B có trách nhiệm bàn giao hạng mục công trình ………………..…(hoặc toàn bộ công trình …) cùng với hồ sơ hoàn thành công trình cho bên A vào ngày … tháng … năm … Bên A có trách nhiệm nộp lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định về lưu trữ tài liệu của Nhà nước.

Điều 6: Tạm ứng, thanh quyết toán

Điều 7: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng

Bên B đưa tài sản ………………….… có giá trị được công chứng xác nhận là ……………………… đồng để thế chấp (cầm cố) bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng này.

Điều 8: Quy trình về thưởng phạt

Điều 9: Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

Hai bên chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động thương lượng giải quyết bảo đảm hai bên cùng có lợi (có lập biên bản).

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng giao khoán xây dựng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… đến ngày …… (thường là ngày quyết toán xong).

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng vào ngày ….. Bên A có trách nhiệm tổ chức cuộc thanh lý.

Hợp đồng này được lập thành … bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ … bản. Gửi các cơ quan có liên quan… bản bao gồm:

ĐẠI DIỆN BÊN A

Giám đốc

ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc

5. Một số câu hỏi thường gặp về mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng

Điều kiện có hiệu lực của mẫu hợp đồng mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng là gì?

Hợp đồng giao khoán xây dựng có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự
 • Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
 • Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Hợp đồng thuê nhân viên bán thuốc có cần phải công chứng, chứng thực không?

 • Hợp đồng giao khoán xây dựng không cần phải công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Công ty nào cung cấp dịch vụ làm mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng uy tín, chất lượng?

 • Công ty Luật ACC có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý cùng đội ngũ cán bộ chuyên viên có trình độ cao cam kết cung cấp dịch vụ làm mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng uy tín, chất lượng, nhanh chóng với chi phí hợp lý.

Điều khoản cơ bản nào cần có khi làm mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng?

 • Một số điều khoản cần có khi làm mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng như chủ thể, chất lượng công trình, các biện pháp bảo đảm hợp đồng, giá và phương thức thanh toán, quyền và lợi ích giữa các bên, phạt vi phạm,..

6. Kết luận.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Đọc thêm: Hợp đồng mua bán máy tính

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 0967 370 488
 • Gmail: info@dichvuluattoanquoc.com
 • Website: accgroup.vn
quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !