logo-dich-vu-luattq

Những quy định chung về lập vi bằng của Thừa phát lại

4. Trường hợp thừa phát lại không được lập vi bằng

Thừa phát lại không lập vi bằng trong các trường hợp sau đây:

– Trong trường hợp liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.

Xem thêm: Giấy vi bằng là gì

– Vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng bao gồm: Xâm phạm mục tiêu về an ninh, quốc phòng; làm lộ bí mật nhà nước, phát tán tin tức, tài liệu, vật phẩm thuộc bí mật nhà nước; vi phạm quy định ra, vào, đi lai trong khu vực câm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự; vi phạm quy định về bảo vệ bí mật, bảo vệ công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự.

– Vi phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Dân sự; trái đạo đức xã hội.

>&gt Xem thêm: Quy định chung về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ?

– Xác nhận nội dung, việc ký tên trong hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định thuộc phạm vi hoạt động công chứng, chứng thực; xác nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; xác nhận chữ ký, bản sao đúng với bản chính.

– Ghi nhận sự kiện, hành vi để chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đất đai, tài sản không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

– Ghi nhận sự kiện, hành vi để thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu lập vi bằng.

– Ghi nhận sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đang thi hành công vụ.

– Ghi nhận sự kiện, hành vi không do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến.

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

5. Thủ tục và hình thức lập vi bằng theo quy định của pháp luật

>&gt Xem thêm: Quy định chung về quyền giám sát của Nhân dân trong Hiến pháp 2013

>&gt Xem thêm: Tai nạn giao thông là gì ? Quy định chung về tai nạn giao thông

>&gt Xem thêm: Quy định chung về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường

>&gt Xem thêm: Quy định chung đối với nhà giáo và người học tại Luật Giáo dục năm 2019

6. Mẫu vi bằng mua bán nhà đất mới nhất

Thừa phát lại ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH 13 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội như sau:

Mẫu số: B 02/VB.TPL (Ban hành theo TT số: 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/2/2014)

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI ………………………………….. Địa chỉ …………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ……./BB-TPL

……………, ngày …. tháng …. Năm……

VI BẰNG

Tham khảo thêm: Sáp nhập là gì? Phân biệt hợp nhất và sáp nhập?

Vào hồi ……….. giờ …………. ngày …….. tháng …… năm …….., tại ……………….

Tham khảo thêm: Thuyên chuyển công tác người lao động – những kiến thức cần biết

…………………………………………………………………………………………………………………

>&gt Xem thêm: Quy định chung về định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): …………………………………………………………………… , chức vụ: Thừa phát lại

Ông (bà): …………………………………………………………….. , chức vụ: Thư ký nghiệp vụ

Tham khảo thêm: Thuyên chuyển công tác người lao động – những kiến thức cần biết

…………………………………………………………………………………………………………………

Với sự tham gia của: (nếu có)

Ông (bà)/cơ quan/tổ chức: (người yêu cầu lập vi bằng) ………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Số CMTND/Hộ chiếu: …………. cấp ngày: …………….. bởi cơ quan: ………………..

Tham khảo thêm: Thuyên chuyển công tác người lao động – những kiến thức cần biết

…………………………………………………………………………………………………………………

Với sự chứng kiến của: (nếu có)

>&gt Xem thêm: Nghề kế toán là gì? Những quy định chung về nghề kế toán hiện nay

Ông (bà): …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Ông (bà): …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Số CMTND/Hộ chiếu: ………….. cấp ngày: ………………. bởi cơ quan: …………….

Tham khảo thêm: Thuyên chuyển công tác người lao động – những kiến thức cần biết

…………………………………………………………………………………………………………………

Tiến hành lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi sau đây:

(nêu tên của sự kiện, hành vi lập vi bằng)

1) ……………………………………………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………………………………………………..

>&gt Xem thêm: Những quy định chung về thương nhân và phân biệt thương nhân với pháp nhân

Tham khảo thêm: Thuyên chuyển công tác người lao động – những kiến thức cần biết

…………………………………………………………………………………………………………………

Tham khảo thêm: Thuyên chuyển công tác người lao động – những kiến thức cần biết

…………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng: (mô tả trung thực, khách quan nội dung sự kiện, hành vi xảy ra)

Tham khảo thêm: Thuyên chuyển công tác người lao động – những kiến thức cần biết

…………………………………………………………………………………………………………………

Tham khảo thêm: Thuyên chuyển công tác người lao động – những kiến thức cần biết

…………………………………………………………………………………………………………………

Thừa phát lại cam kết ghi nhận trung thực, khách quan sự kiện, hành vi nêu trên trong Vi bằng này.

Kèm theo Vi bằng này là các tài liệu, văn bản, giấy tờ sau: (nếu có)

1) ……………………………………………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………………………………………………..

Tham khảo thêm: Thuyên chuyển công tác người lao động – những kiến thức cần biết

…………………………………………………………………………………………………………………

>&gt Xem thêm: Những quy định chung về xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Vi bằng này được đăng ký tại Sở Tư pháp…………………. và có giá trị chứng cứ.

Vi bằng được lập thành …. bản, có giá trị như nhau; lập xong vào hồi …………. giờ………… cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe và nhất trí ký tên.

Tham khảo thêm: Thương mại là gì?

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !