logo-dich-vu-luattq

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng cập nhật mới nhất năm 2022

>> Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng trực tuyến, gọi: 1900.6162

>&gt Xem thêm: Mẫu biên bản thỏa thuận, văn bản thỏa thuận, hợp đồng thỏa thuận mới 2022

Xem thêm: Bb thanh lý hợp đồng

Đọc thêm: Mẫu thanh lý hợp đồng lao động

CÔNG TY ……………

Số: …….. /BBTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-***-

Hà Nội, ngày …… tháng ……. năm ………

Đọc thêm: Mẫu thanh lý hợp đồng lao động

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

– Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số ……./HĐCN đã ký giữa Ông………. và Bà …….. ngày … tháng ….. năm….. ;

– Căn cứ tình hình thực tế thực hiện hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trên.

Hôm nay tại trụ sở công ty: …………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)

Họ và tên: ……………………………….Giới tính: ………………………………….

Tham khảo thêm: Mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng thông dụng mới nhất

Ngày sinh: ……………. Dân tộc: ………………. Quốc tịch: ……………………

>&gt Xem thêm: Mẫu biên bản cuộc họp (Biên bản cuộc họp công ty) mới nhất 2022

Chứng minh nhân dân số: ………………………….Ngày cấp: …………………

Nơi cấp: ……………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….

Số cổ phần sở hữu trong công ty: ………… cổ phần tương ứng ……… VNĐ (………. đồng) chiếm …….. vốn điều lệ

Số cổ phần chuyển nh­­ượng: ………… cổ phần trị giá ………. VNĐ (……… đồng) chiếm ……. vốn điều lệ

Số cổ phần sau khi chuyển nhượng: …………

Ông …………………cam kết không có bất kỳ một khiếu nại hoặc thắc mắc gì đối với việc chuyển nhượng trên. Công ty cam kết đã thanh toán đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ cho Ông ……………………..

Đọc thêm: Mẫu thanh lý hợp đồng lao động

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)

>&gt Xem thêm: Mẫu biên bản làm việc mới nhất năm 2022 ? Cách lập biên bản thỏa thuận các bên ?

Họ và tên: ……………………………….. Giới tính: ……………………………..

Ngày sinh: ………… Dân tộc: ………………. Quốc tịch: ……………………

Chứng minh nhân dân số: ……………………….Ngày cấp: ……………….

Nơi cấp: ……………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Tìm hiểu thêm: 300 MẪU HỢP ĐỒNG CỦA NHIỀU LĨNH VỰC THÔNG DỤNG NHẤT

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………….

Tổng giá trị hợp đồng: ……………………….VNĐ (…………………….đồng) chiếm …………vốn điều lệ.

Đọc thêm: Mẫu thanh lý hợp đồng lao động

Điều 1: Bên B thanh toán đầy đủ cho Bên A toàn bộ tổng giá trị Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp nêu trên cụ thể như sau:

……………………………………………………………………….

>&gt Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, tài sản, công việc mới năm 2022

……………………………………………………………………….

Đọc thêm: Mẫu thanh lý hợp đồng lao động

Điều 2: Bên A đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trên và đã trao cho bên B đầy đủ, chính xác và kịp thời các giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp phần vốn góp tại công ty.

Hai bên đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục nghĩa vụ như đã cam kết trong hợp đồng chuyển nhượng và không còn thắc mắc hay khiếu kiện về việc thực hiện nghĩa vụ của nhau.

Biên bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản, một bản lưu tại Công ty, một bản gửi đến phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội.

Đại diện hai bên cùng đọc và ký tên dưới đây.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (kí và ghi rõ họ tên) (kí và ghi rõ họ tên)

Đọc thêm: Mẫu thanh lý hợp đồng lao động

Đọc thêm: Mẫu thanh lý hợp đồng lao động

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

>&gt Xem thêm: Mẫu biên bản vi phạm hành chính mới nhất áp dụng năm 2022

Đã hòan tất thủ tục chuyển nhượng

Đọc thêm: Mẫu thanh lý hợp đồng lao động

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !