logo-dich-vu-luattq

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND Bảng giá đất Cần Thơ giai đoạn 2020 – 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ –

Số: 19/2019/QĐ-UBND

Xem thêm: Bảng giá đất cần thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (2020 – 2024)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024), tại các phụ lục kèm theo cụ thể như sau:

– Phụ lục I: Bảng giá đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác; đất nuôi trồng thủy sản.

– Phụ lục II: Bảng giá đất trồng cây lâu năm.

– Phụ lục III.1-III.9: Bảng giá đất ở tại đô thị và nông thôn.

– Phụ lục IV.1-IV.9: Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và tại nông thôn.

– Phụ lục V.1-V.9: Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị và tại nông thôn.

Điều 2. Mức giá các loại đất quy định tại Quyết định này được áp dụng để làm căn cứ trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 114 Luật Đất đai 2013, cụ thể như sau:

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

2. Tính thuế sử dụng đất;

3. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Điều 3. Nguyên tắc xác định giá các loại đất. I. Nguyên tắc chung

1. Nhóm đất nông nghiệp

a) Giá các loại đất nông nghiệp được xác định theo từng vị trí khác nhau, giá đất được xác định theo từng vị trí đó.

– Vị trí 1:Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất;

– Vị trí 2: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện ít thuận lợi hơn.

b) Đối với vị trí đất nông nghiệp tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư (trong thâm hậu 50m) được quy định tại phần 1 các phụ lục giá đất phi nông nghiệp kèm theo bảng giá đất thì giá đất nông nghiệp được xác định bằng 1,1 lần so với giá đất nông nghiệp tại phụ lục giá đất nông nghiệp trên cùng địa bàn.

2. Nhóm đất phi nông nghiệp

a) Đất ở:

– Đất ở tại đô thị:

Mỗi tuyến đường phố đô thị được chia thành nhiều đoạn có khả năng sinh lợi và kết cấu hạ tầng khác nhau. Tùy theo mức sinh lợi và kết cấu hạ tầng từng đoạn đường của tuyến đường đó để xác định giá đất từ thấp đến cao.

Mỗi tuyến đường chia ra làm 4 vị trí:

+ Vị trí 1:Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp đường phố (mặt tiền), giá đất bằng 100% giá đất đoạn đường đó.

+ Vị trí 2:Áp dụng đối với đất ở trong hẻm của đường phố được xác định trong bảng giá đất, có điều kiện sinh hoạt thuận lợi, giá đất được quy định cụ thể trong bảng giá đất.

+ Vị trí 3: Áp dụng đối với đất ở trong hẻm của đường phố có điều kiện giao thông kém hơn Vị trí 2 nhưng lưu thông ra được trục đường đã có giá (Vị trí 1). Giá đất bằng 20% giá đất Vị trí 1 của cùng đoạn đường đó.

+ Vị trí 4: Áp dụng đối với đất ở trong hẻm của hẻm Vị trí 2 và hẻm Vị trí 3. Giá đất bằng 15% giá đất Vị trí 1 của cùng đoạn đường đó.

– Đất ở tại nông thôn: Được xác định là đất tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, trong các khu dân cư, khu tái định cư, khu thương mại trên địa bàn các xã.

– Đất ở tiếp giáp các trục giao thông được xác định cụ thể cho từng tuyến đường, quốc lộ, đường tỉnh, đường đến trung tâm các xã.

– Đất ở còn lại: Được xác định là đất ở không xác định được Vị trí 1, 2, 3, 4, không thuộc các khu dân cư và không tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông được quy định trong bảng giá đất, sau thâm hậu 50m từ chân taluy đường (đối với các tuyến đường không có taluy thì tính từ lề đường qua mỗi bên 1,5m) hoặc sau thâm hậu tính từ mốc lộ giới theo quy định xác định thâm hậu.

b) Đất thương mại, dịch vụ và Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ:

Được xác định bằng bảng giá đất cụ thể; nguyên tắc xác định vị trí, khu vực theo nguyên tắc xác định như trường hợp đối với đất ở được quy định trong bảng quy định này.

c) Đất khu công nghiệp, khu chế xuất:

Quy định cụ thể tại Phục lục giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ.

d) Đối với đất nghĩa trang, nghĩa địa thì xác định theo giá đất phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; nguyên tắc xác định như nhóm đất phi nông nghiệp.

đ) Đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp sử dụng có thời hạn thì áp dụng giá đất theo giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí.

II. Một số quy định khi xác định giá đất phi nông nghiệp:

1. Xác định thâm hậu:

a) Đối với đất ở.

– Thâm hậu đất ở tại đô thị, tại các thị trấn: Đối với thửa đất mà chiều sâu (dài) lớn hơn 20m thì giá đất thâm hậu từ mét thứ 20 trở lên đến mét thứ 50 được tính bằng 80% giá đất 20m đầu, phần sau 50m giá đất bằng 40% giá đất 20m đầu của vị trí tương ứng.

Nếu sau khi xác định tỉ lệ giá đất sau thâm hậu theo quy định trên mà giá đất thấp hơn giá đất ở còn lại thì tính bằng giá đất ở còn lại.

– Thâm hậu đất ở tiếp giáp các trục đường giao thông: Được tính từ chân taluy qua mỗi bên vào 50m (trường hợp đường không có taluy thì tính từ chân đường qua mỗi bên 1,5m), phần đất sau thâm hậu từ trên 50m trở đi được tính bằng 40% giá đất ở trong thâm hậu của cùng thửa đất đó.

+ Trường hợp thửa đất không tiếp giáp mặt tiền nhưng vẫn còn nằm trong thâm hậu 50m thì giá đất được xác định bằng 40% của giá đất đối với thửa đất tiếp giáp mặt đường của cùng đoạn đường đó.

Nếu sau khi xác định 40% mà giá đất thấp hơn giá đất ở còn lại thì tính bằng giá đất ở còn lại.

+ Trường hợp thửa đất có một phần nằm trong thâm hậu 50m và một phần nằm ngoài thâm hậu 50m thì giá đất được tính như sau:

Phần diện tích trong thâm hậu (không tiếp giáp mặt đường) được tính bằng 40% của giá đất đối với thửa đất tiếp giáp mặt đường.

Nếu sau khi xác định 40% mà giá đất thấp hơn giá đất ở còn lại thì tính bằng giá đất ở còn lại.

+ Phần diện tích sau thâm hậu được tính bằng giá đất ở còn lại.

– Đối với trường hợp đất ở được chuyển mục đích sử dụng đất, khi xác định vị trí chuyển mục đích sử dụng đất đã trừ lộ giới thì thâm hậu được xác định từ mốc lộ giới.

– Đối với đất ở nếu đất Vị trí 3, Vị trí 4 có giá trị thấp hơn giá đất ở còn lại có giá trị cao nhất thì được tính bằng giá cao nhất của đất ở còn lại có giá trị cao nhất của quận, huyện.

b) Đối với đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ:

Thâm hậu đối với Đất thương mại, dịch vụ và Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ được tính là 50m (không phân biệt trong đô thị hay tiếp giáp các trục đường giao thông), phần đất sau thâm hậu từ trên 50m trở đi được tính bằng 40% giá đất trong thâm hậu của cùng thửa đất đó.

2. Đối với thửa đất tiếp giáp 2 mặt tiền trở lên:

Giá đất được tính theo nguyên tắc xác định thâm hậu của phần tiếp giáp tuyến đường có mức giá cao nhất, phần sau thâm hậu nếu giá thấp hơn mức giá của tuyến đường còn lại thì tính theo giá của tuyến đường còn lại đó và tiếp tục theo nguyên tắc trên đối với các tuyến đường còn lại, đối với diện tích đất ngoài thâm hậu của tất cả các tuyến đường thì giá đất được tính theo tỉ lệ quy định đối với giá của tuyến đường có mức giá cao nhất, đảm bảo giá trị thửa đất được tính giá cao nhất.

III. Quy định các đường trục chính và trục phụ tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ:

1. Trục đường chính: Là trục đường có lòng đường từ 10m trở lên, kể cả dãy phân cách.

2. Trục đường phụ: Là trục đường có lòng đường dưới 10m.

3. Riêng đối với các khu dân cư trên địa bàn quận Cái Răng thuộc Khu đô thị Nam sông Cần Thơ được quy định như sau:

a) Trục đường chính A: Là trục đường có lòng đường từ 10m trở lên, kể cả dãy phân cách.

b) Trục đường chính B: Là trục đường có lòng đường dưới 10m.

Điều 4.

– Các công trình, dự án đã có phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (trước ngày Quyết định này có hiệu lực) thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không áp dụng theo quy định tại Quyết định này.

– Các dự án đã có quyết định, giao đất thuê đất trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì không áp dụng quyết định này.

Điều 5.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và đăng báo Cần Thơ chậm nhất 05 ngày, kể từ ngày ký.

2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đào Anh Dũng

PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM GỒM ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC; ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN(TRỪ VỊ TRÍ TIẾP GIÁP CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRONG THÂM HẬU 50M)(Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

1. QUẬN NINH KIỀU

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

162.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho tất cả các phường trên địa bàn quận.

2. QUẬN BÌNH THỦY

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

162.000

Vị trí 2

135.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho các phường: An Thới, Bình Thủy, Bùi Hữu Nghĩa, Trà An và Trà Nóc.

– Vị trí 2: Áp dụng cho các phường: Long Hòa, Long Tuyền và Thới An Đông.

3. QUẬN CÁI RĂNG

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

140.000

Vị trí 2

120.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho các phường: Lê Bình, Hưng Thạnh, Hưng Phú; Khu vực I, II của phường Ba Láng; phường Thường Thạnh (trừ khu vực Phú Mỹ, Thạnh Lợi); khu vực Thạnh Hòa, Thạnh Thuận, Thạnh Lợi, Thạnh Thắng, Thạnh Phú, Thạnh Hưng, Thạnh Thới của phường Phú Thứ; khu vực Phú Thuận, Phú Thuận A, Phú Thạnh, Phú Thắng, Phú Tân, Phú Thành của phường Tân Phú.

– Vị trí 2: Áp dụng cho các thửa đất còn lại của các phường: Thường Thạnh, Ba Láng, Phú Thứ và Tân Phú.

4. QUẬN Ô MÔN

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

143.000

Vị trí 2

121.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho các phường: Châu Văn Liêm, Phước Thới, Thới Hòa, Thới An, Long Hưng và Thới Long.

– Vị trí 2: Áp dụng cho phường Trường Lạc.

5. QUẬN THỐT NỐT

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

135.000

Vị trí 2

112.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho các phường: Thốt Nốt, Thới Thuận, Thuận An, Thuận Hưng, Tân Hưng, Trung Kiên và Tân Lộc.

– Vị trí 2: Áp dụng cho phường Thạnh Hòa và phường Trung Nhứt.

6. HUYỆN PHONG ĐIỀN

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

120.000

Vị trí 2

100.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho thị trấn Phong Điền, xã Mỹ Khánh và xã Nhơn Nghĩa.

– Vị trí 2: Áp dụng cho các xã: Trường Long, Tân Thới, Giai Xuân và Nhơn Ái.

7. HUYỆN THỚI LAI

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

90.000

Vị trí 2

70.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho thị trấn Thới Lai, các xã: Thới Thạnh, Tân Thạnh và Trường Xuân.

– Vị trí 2: Áp dụng cho các xã: Xuân Thắng, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Định Môn, Trường Thành, Trường Thắng, Thới Tân, Đông Thuận và Đông Bình.

8. HUYỆN CỜ ĐỎ

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

90.000

Vị trí 2

70.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho thị trấn Cờ Đỏ và xã Trung An.

– Vị trí 2: Áp dụng cho các xã còn lại.

9. HUYỆN VĨNH THẠNH

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

65.000

Vị trí 2

60.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho thị trấn Thạnh An, thị trấn Vĩnh Thạnh và các xã: Vĩnh Trinh, Thạnh Mỹ, Thạnh Quới, Thạnh Tiến.

– Vị trí 2: Áp dụng cho các xã: Thạnh Lộc, Vĩnh Bình, Thạnh An, Thạnh Thắng và Thạnh Lợi.

PHỤ LỤC II

BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM(TRỪ VỊ TRÍ TIẾP GIÁP CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRONG THÂM HẬU 50M)(Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

1. QUẬN NINH KIỀU

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

250.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho tất cả các phường trên địa bàn quận.

2. QUẬN BÌNH THỦY

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

225.000

Vị trí 2

195.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho các phường: An Thới, Bình Thủy, Bùi Hữu Nghĩa, Trà An và Trà Nóc.

– Vị trí 2: Áp dụng cho các phường: Long Hòa, Long Tuyền và Thới An Đông.

3. QUẬN CÁI RĂNG

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

160.000

Vị trí 2

140.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho các phường: Lê Bình, Hưng Thạnh, Hưng Phú; Khu vực I, II của phường Ba Láng; phường Thường Thạnh (trừ khu vực Phú Mỹ, Thạnh Lợi); khu vực: Thạnh Hòa, Thạnh Thuận, Thạnh Lợi, Thạnh Thắng, Thạnh Phú, Thạnh Hưng, Thạnh Thới của phường Phú Thứ; khu vực Phú Thuận, Phú Thuận A, Phú Thạnh, Phú Thắng, Phú Tân, Phú Thành của phường Tân Phú.

– Vị trí 2: Áp dụng cho các thửa đất còn lại của các phường: Thường Thạnh, Ba Láng, Tân Phú và Phú Thứ.

4. QUẬN Ô MÔN

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

158.000

Vị trí 2

131.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho các phường: Châu Văn Liêm, Phước Thới, Thới Hòa, Thới An, Long Hưng và Thới Long.

– Vị trí 2: Áp dụng cho phường Trường Lạc.

5. QUẬN THỐT NỐT

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

158.000

Vị trí 2

131.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho các phường: Thốt Nốt, Thới Thuận, Thuận An, Thuận Hưng, Tân Hưng, Trung Kiên và Tân Lộc.

– Vị trí 2: Áp dụng cho phường Thạnh Hòa và phường Trung Nhứt.

6. HUYỆN PHONG ĐIỀN

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

140.000

Vị trí 2

120.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho thị trấn Phong Điền, các xã: Mỹ Khánh và Nhơn Nghĩa.

– Vị trí 2: Áp dụng cho các xã: Trường Long, Tân Thới, Giai Xuân và Nhơn Ái.

7. HUYỆN THỚI LAI

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

126.000

Vị trí 2

94.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho thị trấn Thới Lai, các xã Thới Thạnh, Tân Thạnh và Trường Xuân.

– Vị trí 2: Áp dụng cho các xã: Xuân Thắng, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Định Môn, Trường Thành, Trường Thắng, Thới Tân, Đông Thuận và Đông Bình.

8. HUYỆN CỜ ĐỎ

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

126.000

Vị trí 2

94.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho thị trấn Cờ Đỏ và xã Trung An.

– Vị trí 2: Áp dụng cho các xã còn lại.

9. HUYỆN VĨNH THẠNH

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Giá đất

Vị trí 1

90.000

– Vị trí 1: Áp dụng cho tất cả các xã, thị trấn của huyện Vĩnh Thạnh.

PHỤ LỤC III.1

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ QUẬN NINH KIỀU(Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

1. Đất ở tiếp giáp các tuyến đường, trục đường giao thông, các hẻm và trong các khu dân cư, khu tái định cư

Đơn vị tính: đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

GIÁ ĐẤT

TỪ

ĐẾN

1

2

3

4

5

a) Đất ở tại đô thị

1

Bà Huyện Thanh Quan

Cách Mạng Tháng Tám

Phan Đăng Lưu

11.000.000

2

Bà Triệu

Ngô Gia Tự

Cuối đường

Đọc thêm: Chi phí lên đất thổ cư

13.500.000

3

Bế Văn Đàn

Nguyễn Văn Cừ

Cuối đường

5.500.000

4

Bùi Thị Xuân

Phan Đăng Lưu

Đinh Tiên Hoàng

16.500.000

5

Cách Mạng Tháng Tám

Vòng xoay bến xe

Nguyễn Văn Cừ

19.000.000

Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Đệ, Hẻm 86 Cách Mạng Tháng Tám

Đọc thêm: Chi phí lên đất thổ cư

13.500.000

6

Cao Bá Quát

Phan Đình Phùng

Điện Biên Phủ

9.000.000

Điện Biên Phủ

Cuối đường

7.700.000

7

Cao Thắng

Khu nội bộ Mậu Thân

8.000.000

8

Châu Văn Liêm

Hai Bà Trưng

Hòa Bình

48.000.000

9

Đề Thám

Hòa Bình

Nguyễn Khuyến

26.500.000

Nguyễn Khuyến

Huỳnh Cương

24.000.000

10

Điện Biên Phủ

Võ Văn Tần

Ngô Đức Kế

15.500.000

Ngô Đức Kế

Cuối đường

9.000.000

11

Đinh Công Tráng

Khu nội bộ Mậu Thân

8.000.000

12

Đinh Tiên Hoàng

Hùng Vương

Cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh

24.000.000

13

Đoàn Thị Điểm

Cách Mạng Tháng Tám

Ngã ba

7.000.000

Ngã ba

Cuối đường

4.500.000

14

Đồng Khởi

Hòa Bình

Châu Văn Liêm

26.500.000

Châu Văn Liêm

Cuối đường

Đọc thêm: Chi phí lên đất thổ cư

13.500.000

15

Đường 3 tháng 2

Mậu Thân

Quốc lộ 91B

24.000.000

Quốc lộ 91B

Cầu Đầu Sấu

18.000.000

Cầu Đầu Sấu

Chân cầu Cái Răng

11.000.000

Hai bên chân cầu Cái Răng

Sông Cần Thơ

8.000.000

16

Đường 30 tháng 4

Hòa Bình

Trần Ngọc Quế

43.000.000

Trần Ngọc Quế

Đường 3 tháng 2

21.000.000

17

Đường cặp bờ kè Hồ Bún Xáng

Hẻm 51, Đường 3 tháng 2

Rạch Ngỗng 1

10.000.000

18

Đường cặp bờ kè Rạch Khai Luông

Hẻm 72 đường Nguyễn Trãi

Cầu Ninh Kiều

10.000.000

Cầu Cái Khế

Cầu Nhị Kiều

12.000.000

19

Đường cặp bờ kè Rạch Ngỗng

Đường cặp bờ kè Hồ Bún Xáng

Cầu Rạch Ngỗng 2

6.000.000

20

Đường nội bộ Khu dân cư Quân khu 9

Giáp đường Trần Quang Khải

Lý Hồng Thanh

Đọc thêm: Chi phí lên đất thổ cư

13.500.000

21

Đường nội bộ Vincom Xuân Khánh

15.000.000

22

Đường Sông Hậu và các trục đường quanh Công viên nước

Trần Phú

Lê Lợi (Khách sạn Victoria)

5.500.000

23

Đường vào Công an quận Ninh kiều

Nguyễn Văn Cừ

Cuối đường

8.000.000

24

Hai Bà Trưng

Nhà hàng Ninh Kiều

Nguyễn An Ninh

48.000.000

Nguyễn An Ninh

Nguyễn Thị Minh Khai

21.000.000

25

Hải Thượng Lãn Ông

Phan Đình Phùng

Hai Bà Trưng

16.500.000

26

Hậu Giang

Quốc lộ 1

Cuối đường

7.000.000

27

Hồ Tùng Mậu

Trần Phú

Trần Văn Khéo

27.500.000

28

Hồ Xuân Hương

Hùng Vương

Bùi Thị Xuân

11.000.000

Hùng Vương

Bà Huyện Thanh Quan

8.000.000

29

Hòa Bình

Nguyễn Trãi

Đường 30 tháng 4

78.000.000

30

Hoàng Văn Thụ

Nguyễn Trãi

Trần Hưng Đạo

20.000.000

31

Hùng Vương

Cầu Nhị Kiều

Vòng xoay bến xe

27.500.000

32

Huỳnh Cương

Hoàng Văn Thụ – quanh hồ Xáng Thổi

Hoàng Văn Thụ

17.600.000

33

Huỳnh Thúc Kháng

Trần Hưng Đạo

Mậu Thân

17.600.000

34

Lê Anh Xuân (Hẻm 132 – đường Hùng Vương)

Cầu Nhị Kiều

Cầu Rạch Ngỗng 1

10.000.000

35

Lê Bình

Đường 30 tháng 4

Đường 3 tháng 2

11.000.000

36

Lê Chân (Đường A2 – khu dân cư 91B)

Đường số 39

Đường số 23

4.500.000

37

Lê Lai

Các đoạn trải nhựa, giáp Phan Văn Trị

10.000.000

38

Lê Lợi

Trần Phú

Trần Văn Khéo

16.500.000

Trần Văn Khéo

Khách sạn Victoria

8.000.000

39

Lê Thánh Tôn

Nguyễn Thái Học

Ngô Quyền

33.000.000

40

Lương Định Của

Trần Văn Khéo

Cuối đường

16.500.000

41

Lý Chính Thắng (Trục chính – Khu chung cư đường 03 tháng 02)

Đường 03 tháng 02

Nguyễn Văn Linh

5.500.000

42

Lý Hồng Thanh

Từ khu chung cư

Bờ kè Cái Khế

22.000.000

43

Lý Thường Kiệt

Ngô Quyền

Ngô Gia Tự

26.500.000

44

Lý Tự Trọng

Trần Hưng Đạo

Trường ĐH Cần Thơ (khu III)

48.000.000

Ngã ba công viên Lưu Hữu Phước

Hòa Bình

30.000.000

45

Mạc Đĩnh Chi

Trương Định

Cuối đường

9.000.000

46

Mạc Thiên Tích (Đường cặp rạch Bần)

Mậu Thân

Đường 03 tháng 02

9.000.000

47

Mạc Thiên Tích (Đường cặp rạch Tham Tướng)

Sông Cần Thơ

Mậu Thân

8.000.000

48

Mậu Thân

Tầm Vu

Đường 30 tháng 4

Đọc thêm: Chi phí lên đất thổ cư

13.500.000

Đường 30 tháng 4

Trần Hưng Đạo

32.000.000

Trần Hưng Đạo

Chân cầu Rạch Ngỗng 1

27.500.000

Hai bên chân cầu Rạch Ngỗng 1

Rạch Cái Khế

Đọc thêm: Chi phí lên đất thổ cư

13.500.000

Chân cầu Rạch Ngỗng 1

Nguyễn Văn Cừ

21.000.000

Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Đệ

7.000.000

49

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Phan Đình Phùng

Hòa Bình

35.500.000

50

Ngô Đức Kế

Hai Bà Trưng

Phan Đình Phùng

23.500.000

Phan Đình Phùng

Điện Biên Phủ

Đọc thêm: Chi phí lên đất thổ cư

13.500.000

Điện Biên Phủ

Đồng Khởi

9.000.000

51

Ngô Gia Tự

Hai Bà Trưng

Nguyễn Trãi

33.000.000

Nguyễn Trãi

Võ Thị Sáu

16.500.000

52

Ngô Hữu Hạnh

Hòa Bình

Trương Định

16.500.000

53

Ngô Quyền

Bờ sông Cần Thơ

Hòa Bình

38.500.000

Hòa Bình

Trương Định

33.000.000

54

Ngô Sĩ Liên (Đường số 01 – khu dân cư Metro)

Nguyễn Văn Linh

Đường số 03

4.500.000

55

Ngô Thì Nhậm (Trục phụ khu dân cư Thới Nhựt 1)

Suốt tuyến

3.500.000

Đọc thêm: Khung giá đền bù đất đai 2021

56

Ngô Văn Sở

Hòa Bình

Phan Đình Phùng

22.000.000

57

Nguyễn An Ninh

Hai Bà Trưng

Hòa Bình

48.000.000

58

Nguyễn Bình

Lê Lợi

Ung Văn Khiêm

8.000.000

59

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Trãi

Nguyễn Đức Cảnh

22.000.000

60

Nguyễn Cư Trinh

Khu nội bộ Mậu Thân

8.000.000

61

Nguyễn Du

Châu Văn Liêm

Ngô Đức Kế

9.000.000

62

Nguyễn Đệ (Vành đai Phi trường)

Cách Mạng Tháng Tám

Võ Văn Kiệt

12.500.000

63

Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Trãi

Ngô Hữu Hạnh

16.500.000

64

Nguyễn Đức Cảnh

Trần Phú

Trần Văn Khéo

27.500.000

65

Nguyễn Hiền (Đường Số 1, Khu dân cư 91B)

Nguyễn Văn Linh

Cuối đường

8.000.000

66

Nguyễn Hữu Cầu (Đường số 17, khu dân cư Hoàn Mỹ)

Nguyễn Văn Cừ

Cuối đường

5.500.000

67

Nguyễn Hữu Trí (Đường Số 5, Khu dân cư Vạn Phát)

Nguyễn Văn Cừ

Đường Số 7, Khu dân cư Vạn Phát

3.500.000

68

Nguyễn Khuyến

Ngô Quyền

Đề Thám

22.000.000

69

Nguyễn Minh Quang (Đường số 24 – khu dân cư Thới Nhựt 1)

Ngô Thì Nhậm

Trần Bạch Đằng

3.500.000

70

Nguyễn Ngọc Trai

Khu nội bộ Mậu Thân

8.000.000

71

Nguyễn Thái Học

Hai Bà Trưng

Hòa Bình

48.000.000

72

Nguyễn Thần Hiến

Lý Tự Trọng

Cuối đường

11.000.000

73

Nguyễn Thị Minh Khai

Phan Đình Phùng

Cầu Quang Trung

16.500.000

Cầu Quang Trung

Hết đường

10.000.000

74

Nguyễn Trãi

Hòa Bình

Vòng xoay Bến xe

50.000.000

75

Nguyễn Tri Phương

Nguyễn Văn Cừ

Cuối đường

7.000.000

76

Nguyễn Văn Cừ

Cách Mạng Tháng Tám

Cầu Rạch Ngỗng 2

20.000.000

Cầu Rạch Ngỗng 2

Cầu Cái Sơn 2

15.000.000

Cách Mạng Tháng Tám

Chân cầu Cồn Khương

Đọc thêm: Chi phí lên đất thổ cư

13.500.000

Chân cầu Cồn Khương

Rạch Khai Luông (đường hai bên chân cầu)

6.000.000

Cầu Cồn Khương

Sông Hậu

6.000.000

77

Nguyễn Văn Trỗi

Khu nội bộ Mậu Thân

8.000.000

78

Nguyễn Việt Hồng

Phan Văn Trị

Mậu Thân

16.500.000

79

Phạm Công Trứ (Đường Số 2, Khu dân cư Vạn Phát)

Trần Văn Giàu

Cuối đường

3.500.000

80

Phạm Hồng Thái

Hòa Bình

Lý Thường Kiệt

16.500.000

81

Phạm Ngọc Thạch

Trần Văn Khéo

Cuối đường

22.000.000

82

Phạm Ngũ Lão

Cách Mạng Tháng Tám

Hẻm 85

15.500.000

Hẻm 85

Phần còn lại

10.000.000

83

Phạm Thế Hiển (Đường 11A, Khu dân cư Dự án Nâng cấp đô thị)

Đường số 24

Cuối đường

3.500.000

84

Phan Bội Châu

Phan Đình Phùng

Hai Bà Trưng

26.500.000

85

Phan Chu Trinh

Phan Đình Phùng

Hai Bà Trưng

26.500.000

86

Phan Đăng Lưu

Bùi Thị Xuân

Bà Huyện Thanh Quan

16.500.000

87

Phan Đình Phùng

Hòa Bình

Ngô Đức Kế

38.500.000

Ngô Đức Kế

Nguyễn Thị Minh Khai

27.500.000

88

Phan Huy Chú (Trục phụ Khu dân cư Thới Nhựt 1)

Suốt tuyến

3.500.000

89

Phan Văn Trị

Trường ĐH Cần Thơ (khu III)

Đường 30 tháng 4

30.000.000

90

Quản Trọng Hoàng

Đường 3 tháng 2

Tập thể Tỉnh ủy (cũ)

5.500.000

91

Quang Trung

Đường 30 tháng 4

Hẻm 33 và 50 dưới dốc cầu Quang Trung

16.500.000

Hẻm 33 và 50

Nguyễn Thị Minh Khai

11.000.000

92

Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh)

Chân cầu Hưng Lợi

Nguyễn Văn Cừ

16.500.000

Hai bên chân cầu Hưng Lợi

Sông Cần Thơ

11.000.000

93

Tầm Vu

Nguyễn Thị Minh Khai

Thành đội

7.000.000

Thành đội

Trần Ngọc Quế

4.500.000

Trần Ngọc Quế

Cầu kinh mương lộ

9.000.000

Cầu kinh mương lộ

Cuối đường

4.500.000

94

Tân Trào

Phan Đình Phùng

Hai Bà Trưng

27.500.000

95

Tô Hiến Thành

Trần Bạch Đằng

Đường Số 6, Khu dân cư Thới Nhựt 2

3.500.000

96

Tôn Thất Tùng

Suốt tuyến

7.000.000

97

Thủ Khoa Huân

Hai Bà Trưng

Phan Đình Phùng

22.000.000

98

Trần Bạch Đằng (Trục chính Khu dân cư Nâng cấp Đô thị)

Suốt tuyến

7.000.000

99

Trần Bình Trọng

Lý Tự Trọng

Trần Hưng Đạo

11.000.000

100

Trần Đại Nghĩa

Trần Văn Khéo đến cuối đường

16.500.000

101

Trần Hoàng Na

Đường 30 tháng 4

Tầm Vu

11.000.000

102

Trần Hưng Đạo

Cầu Nhị Kiều

Mậu Thân

40.000.000

103

Trần Minh Sơn (Đường số 04 – khu tái định cư Đại học Y Dược Cần Thơ)

Nguyễn Tri Phương

Đường số 05 – khu tái định cư Đại học Y Dược Cần Thơ

4.500.000

104

Trần Nam Phú (Lộ Ngân Hàng)

Nguyễn Văn Cừ

đường cặp hồ Bún Xáng

8.500.000

105

Trần Ngọc Quế

Đường 3 tháng 2

Đường 30 tháng 4

20.000.000

Đường 30 tháng 4

Tầm Vu

9.000.000

106

Trần Phú

Nguyễn Trãi

Lê Lợi

22.000.000

Lê Lợi

Hai bến phà Cần Thơ

11.000.000

107

Trần Quang Khải

Nguyễn Trãi

Ung Văn Khiêm

20.000.000

Ung Văn Khiêm

Lê Lợi

9.000.000

108

Trần Quốc Toản

Hai Bà Trưng

Hòa Bình

22.000.000

109

Trần Văn Giàu (đường Khu dân cư Linh Thành)

Đầu đường

Cuối đường

5.500.000

110

Trần Văn Hoài

Đường 30 tháng 4

Đường 3 tháng 2

20.000.000

111

Tham khảo thêm: Quy định về mẫu giấy mua bán đất viết tay mới và chuẩn nhất

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !