logo-dich-vu-luattq

Giấy nộp tiền thuế thu nhập cá nhân

Người nộp thuế: Ghi tên Công ty…Mã số thuế: … Ghi mã số thuế Cty Địa chỉ: ………………Ghi địa chỉ Công ty Quận, Huyện: …………….Tỉnh, TP: ……… Người nộp thay: …Trường hợp nộp thay thì viết vào đây Mã số thuế: … Địa chỉ: …………………………… Huyện: ………………………Tỉnh, TP: …………… Đề nghị NH (KBNN): Ngân hàng mà DN bạn mở tài khoản trích TK số: Số tài khoản ngân hàng của DN bạn (hoặc) thu tiền mặt để Nộp vào NSNN theo: TK thu NSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

– Chọn ô “TK thu NSNN” đối với trường hợp nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước.

– Chọn ô “TK thu hồi hoàn thuế GTGT” đối với trường hợp nộp trả lại ngân sách nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc người nộp thuế tự phát hiện đã được hoàn sai so với quy định; không bao gồm nộp trả lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo trường hợp nộp nhầm, nộp thừa.

Xem thêm: Giấy nộp tiền thuế thu nhập cá nhân

vào tài khoản của KBNN : Kho bạc nhà nước nơi Cty đăng ký kinh doanh tỉnh, TP: Thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước: Chọn tên cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận khoản thu trên danh mục cơ quan kho bạc nhà nước; đồng thời chọn tên ngân hàng ủy nhiệm thu tương ứng với cơ quan kho bạc nhà nước đã được chọn trên danh mục do hệ thống cung cấp. Mở tại NHTM ủy nhiệm thu: Ngân hàng mà cơ quan thuế ủy nhiệm thu (Địa điểm thu ngân sách). Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □ Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tham khảo thêm: Thuế khi xử lý tài sản bảo đảm

Nếu nộp thuế theo Quyết định của các Cơ quan thì chọn một trong các ô tương ứng với cơ quan ban hành là “Kiểm toán nhà nước”, “Thanh tra Chính phủ”, “Thanh tra Tài chính”, “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

– Trường hợp thực hiện nộp thuế theo quyết định của cơ quan thuế các cấp thì chọn ô “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

Tên cơ quan quản lý thu: Chi cục thuế quản lý DN bạn. Phần dành cho người nộp thuế ghi Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi STT Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo Nội dung các khoản nộp NSNN Số nguyên tệ Số tiền VND Mã chương Mã tiểu mục Ví dụ Nộp tiền thuế TNDN Q4/2020 4.000.000 754 1052 Ví dụ Nộp Thuế môn bài 00/CN/2021

Tìm hiểu thêm: Tính thuế tncn cho người nước ngoài

Lệ phí môn bài (bậc 2).

Ghi chú: Nộp lệ phí môn bài năm 2021

Tham khảo thêm: Mã số thuế cá nhân lấy ở đâu

2.000.000 754 2863 Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): Ghi số tiền bằng chữ. – Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND; – Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !