logo-dich-vu-luattq

Thuế tncn chuyển nhượng cổ phần

1. Thế nào là cổ phần? vốn góp?

>>> Theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì:

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

Xem thêm: Thuế tncn chuyển nhượng cổ phần

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

>>> Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014

– Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

2. Khi chuyển nhượng cổ phần, vốn góp thì thuế TNCN tính như thế nào?

>&gt Xem thêm: Các loại thuế, phí phải nộp khi mua bán, chuyển nhượng đất đai ?

Căn cứ theo quy định tại Điều 120, Khoản 1 Luật Doanh nghiệp 2014

>>> Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Mặt khác theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Luật Chứng Khoán 2010:

“1. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;”

Đọc thêm: Mẫu đơn xin miễn thuế thu nhập cá nhân

>>>Như vậy, việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần được coi là chuyển nhượng chứng khoán

>>> Cách tính thuế khi chuyển nhượng Cổ phầp trong công ty cổ phần như sau:

Căn cứ theo Điều 16. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTCnhư sau:

– Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

+Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

>&gt Xem thêm: Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai như thế nào ?

++Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.

++Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi trênhợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

– Thuế suất và cách tính thuế:

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Tham khảo thêm: Thuế làm sổ đỏ đất thổ cư

=

Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần

x

Thuế suất 0,1%

>>> Cách tính thuế TNCN với cá nhân khi chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH, công ty Hợp danh như sau:

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC :

– Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

– Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

>&gt Xem thêm: Mức phạt khi không nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2022 là bao nhiêu ?

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. Riêng đối với trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

– Cách tính thuế

Tìm hiểu thêm: Thuế thu nhập cá nhân từ nước ngoài

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !