logo-dich-vu-luattq

Mẫu đơn khởi kiện dân sự

1.1 Mẫu đơn khởi kiện của ngành tòa án

>> Tải ngay: Mẫu đơn khởi kiện theo quy định mới

Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

>&gt Xem thêm: Mẫu giấy vay tiền mới nhất năm 2022 và Cách viết giấy vay tiền, mượn tiền ?

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện dân sự

ĐƠN KHỞI KIỆN

Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện dân sự

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)………………………………………………………..

Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………… (nếu có)

>&gt Xem thêm: Mẫu đơn tố cáo cập nhật mới nhất năm 2022 ? Cách viết đơn tố cáo, gửi đơn tố cáo ở đâu ?

Người bị kiện: (5)……………………………………………………………..

Địa chỉ (6) ………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………. (nếu có)

Tham khảo thêm: Mẫu giấy chuyển nhượng xe máy

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)………………..

Địa chỉ: (8)………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)……………

Địa chỉ: (10) ………………………………………………………………………

>&gt Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị mới nhất 2022 và cách viết đơn đề nghị, kiến nghị

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)………….

……………………………………………………………………………………………..

Người làm chứng (nếu có) (12)………………………………………………..

Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)…………

1………………………………………………………………………………………………..

Tham khảo thêm: Mẫu văn bản cho vay tiền

>&gt Xem thêm: Mẫu đơn ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân mới có xác nhận của cơ quan nhà nước và cách viết

2………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

………………………………………………………………………………………………….

Người khởi kiện (16)

Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện dân sự

Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện dân sự

1.2 Hướng dẫn viết đơn khởi kiện (mẫu số 23-DS)

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

>&gt Xem thêm: Mẫu Giấy Giới Thiệu Mới Nhất Năm 2022 ? Cách viết giấy giới thiệu

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự. Tham khảo nội dung liên quan: Tư vấn trình tự và thủ tục khởi kiện tại tòa án ?

Đọc thêm: Mẫu biên bản hòa giải không thành (trong tranh chấp đất đai)

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !