logo-dich-vu-luattq

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất, đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

77_1633080479_7036156d49fdd357.docx

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm: Hợp đồng cọc mua bán

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

V/v Chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số …..

Tham khảo thêm: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm …….., Tại ………………….………

Chúng tôi gồm có:

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

Ông (Bà): ………………………………… Năm sinh:………………..

CMND số: …………………… Ngày cấp …………….. Nơi cấp ………………

Hộ khẩu: …………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………

Đọc thêm: Hợp đồng hết hạn có phải gia hạn? Quy định về phụ lục gia hạn hợp đồng?

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):

Ông (Bà): ……………………………………… Năm sinh:…………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………

(nếu quyền sử dụng đất là tài sản chung thì ghi đầy đủ thông tin của những người đồng sở hữu)

Hai bên đồng ý thực hiện đặt cọc tiền để chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số ………… với nội dung thoả thuận như sau:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Bên B đồng ý nhận số tiền do Bên A đặt cọc là ………………… đồng (Bằng chữ : …………………………………) với mục đích chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng thửa đất, và những tài sản hiện có trên đất thuộc quyền sử dụng và quyền sở hữu của Bên B như sau:

· Số…………, tờ bản đồ số ………………..

· Địa chỉ thửa đất: ……………………………

· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: …………………………..

ĐIỀU 2: NỘI DUNG ĐẶT CỌC

Tìm hiểu thêm: Có mấy loại hợp đồng lao động? Các loại hợp đồng lao động?

1. Mục đích đặt cọc: Việc đặt cọc và nhận đặt cọc giữa hai bên nêu tại hợp đồng này nhằm mục đích để chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số ……..

2. Thời hạn đặt cọc là: Trong 10 ngày kể từ ngày nhận được tiền đặt cọc của Bên A, Bên B có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục, giấy tờ hợp pháp để hai bên tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu trong hợp đồng đặt cọc này tại tổ chức công chứng.

3. Giá chuyển nhượng:

Giá chuyển nhượng thửa đất nêu trên được hai bên thỏa thuận là: …………..(Bằng chữ: …………………………………………….đồng chẵn).

Giá chuyển nhượng này cố định trong mọi trường hợp, không tăng, không giảm khi giá thị trường biến động.

4. Tiến độ thực hiện và hình thức thanh toán:

· Ngày … tháng … năm ….: Đặt cọc số tiền …….. (Bằng chữ: …………) ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng đặt cọc này.

· Ngày … tháng … năm ….: Thanh toán số tiền …….. (Bằng chữ: …………) trong …. Ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu trên.

· Hình thức chuyển tiền đặt cọc và thanh toán tiền chuyển nhượng: Thực hiện chuyển khoản theo số tài khoản hợp pháp của Bên nhận đặt cọc.

5. Thuế, phí, lệ phí:

· Thuế, phí do ….

· Bên nhận cọc, Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

6. Xử lý tiền đặt cọc:

· Trường hợp bên A không nhận chuyển quyền sử dụng đất thì bên A mất số tiền đặt cọc cho bên B.

· Trường hợp bên B không cung cấp đủ giấy tờ hợp pháp, hoặc vì bất kỳ lí do nào đó dẫn đến không chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu trên cho bên A thì bên B phải hoàn trả cho bên A số tiền đặt cọc đã nhận và phải chịu phạt số tiền gấp 5 lần số tiền cọc đã nhận.

Tham khảo thêm: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !