logo-dich-vu-luattq

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công việc mới nhất năm 2022

1. Giá trị pháp lý của biên bản bàn giao tài sản

Bàn giao tài sản là việc xác nhận sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân với nhau hoặc giữa các doanh nghiệp. Ở Việt Nam, việc bàn giao tài sản thường không được xác lập bằng văn bản thể hiện rõ các nội dung và mục đích của việc chuyển giao tài sản. Điều đó dẫn đến các tranh chấp và giải quyết các tranh chấp phát sinh về sau sẽ gặp nhiều khó khăn và không thể chứng minh số lượng thực tế tài sản đã bàn giao.

Theo quy định của pháp luật dân sự hiện nay (Bộ luật dân sự năm 2015), việc bàn giao tài sản phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên (Bên bàn giao tài sản và bên nhận bàn giao tài sản), chỉ khi xác lập thành thành văn bản đối với các tài sản được bàn giao thì khi tranh chấp xảy ra mới được tòa án bảo vệ quyền lợi. Do vậy, việc xác lập các giấy tờ, biên bàn bàn giao tài sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt pháp lý. Ngay cả trong các mối quan hệ thân thiết như: Bố con, Mẹ con, vợ chồng, hay bạn bè thân thiết… thì việc bàn giao tài sản giữa các bên cũng không thể bỏ qua.

Xem thêm: Biên bản bàn giao

Luật Minh Khuê giới thiệu Mẫu biên bàn bàn giao tài sản chung nhất giữa hai tổ chức/Doanh nghiệp. Đối với các cá nhân khi tiến hành bàn giao các tài sản cũng có thể sử dụng mẫu biên bàn bàn giao tài sản này (lược bỏ các yếu tố không cần thiết) nhưng bắt buộc phải có các nội dung cơ bản như các bên bàn giao tài sản (thông tin cá nhân) và nội dung, số lượng tài sản cũng như mục đích bàn giao tài sản là để làm gì ?.

Mẫu biên bàn này cũng có thể áp dụng tương tự với các đối tượng bàn giao khác, vui lòng tham khảo các mẫu liên quan như: Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, Mẫu biên bản bàn hồ sơ, mẫu biên bản bàn giao xe ô tô, Mẫu biên bàn bàn giao hàng hóa… Mọi vướng mắc hãy liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại, gọi: 1900.6162

>> Tải ngay: Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Đọc thêm: Mẫu giấy mời theo thông tư 01

2. Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất

TÊN CƠ QUAN………

Số: …../BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đọc thêm: Mẫu giấy mời theo thông tư 01

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

>&gt Xem thêm: Mẫu biên bản cam kết (Giấy cam kết) mới nhất năm 2022

Giữa ……………(bên giao) và ………….(bên nhận)

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại … đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …(bên giao)

và ……(bên nhận) thực hiện theo ……… của ………… ngày ………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………

– Bà: ……………………….. Chức vụ: …………………

2/ Bên nhận:

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………

>&gt Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công việc mới nhất năm 2022

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………

– Bà: ………………………… Chức vụ: …………………

Chủ tọa: Ông ………………………………………………

Thư ký: Ông ………………………………………………

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên …………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ……… theo biểu thống kê sau:

Bản thống kê tài sản bàn giao

Số TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

Cộng:

Tổng giá trị: Bằng số …………………………………

Bằng chữ ………………………………………………

Kể từ ngày ………… số tài trên do bên ………… chịu trách nhiệm quản lý.

>&gt Xem thêm: Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng cập nhật mới nhất năm 2022

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO CHỮ KÝ BÊN NHẬN

Đọc thêm: Mẫu giấy mời theo thông tư 01

Đọc thêm: Mẫu giấy mời theo thông tư 01

Đọc thêm: Mẫu giấy mời theo thông tư 01

Thư ký cuộc họp Chủ tọa cuộc họp

Đọc thêm: Mẫu giấy mời theo thông tư 01

Đọc thêm: Mẫu giấy mời theo thông tư 01

Đọc thêm: Mẫu giấy mời theo thông tư 01

3. Biên bản bàn giao tài sản, công cụ

3.1 Mẫu biên bàn bàn giao tài sản (công cụ lao động) của doanh nghiệp:

>> Tải: Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-***-

>&gt Xem thêm: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót mới nhất năm 2022

Đọc thêm: Mẫu giấy mời theo thông tư 01

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

Đọc thêm: Mẫu giấy mời theo thông tư 01

Hôm nay, ngày…../…../20…, tại……………………… chúng tôi gồm:

Người bàn giao:……………Bộ phận:…………..MSNV…………..

Người nhận bàn giao:…………Bộ phận:……………MSNV…….

Lý do bàn giao ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

Stt

Mã tài sản, công cụ

Tên tài sản, công cụ

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

>&gt Xem thêm: Mẫu biên bản thỏa thuận, văn bản thỏa thuận, hợp đồng thỏa thuận mới 2022

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Quản lý

Đọc thêm: Mẫu giấy mời theo thông tư 01

Đọc thêm: Mẫu giấy mời theo thông tư 01

3.2 Cách xác định giá trị của tài sản bàn giao

Đọc thêm: Cách viết đơn xin chuyển trường

Tài sản bàn giao phải được xác định chính xác giá trị đang theo dõi trên sổ sách kế toán và phải được đánh giá lại giá trị thực tế theo mặt bằng giá trị tại thời điểm và địa điểm bàn giao.

1. Giá trị tài sản bàn giao đang theo dõi trên sổ sách kế toán được xác định căn cứ vào các tài liệu kế toán hợp pháp (Sổ kế toán Bảng Tổng kết tài sản, các tài liệu chứng từ kế toán…v.v.) theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

2. Đánh giá lại giá trị tài sản bàn giao:

a. Nguyên tắc đánh giá lại giá trị tài sản bàn giao:

– Có căn cứ khoa học kỹ thuật.

– Đảm bảo chặt chẽ và chính xác.

– Phù hợp với thực tiễn và dễ áp dụng.

>&gt Xem thêm: Mẫu biên bản cuộc họp (Biên bản cuộc họp công ty) mới nhất 2022

b. Phương pháp đánh giá lại giá trị tài sản bàn giao:

– Đối với những tài sản mới mua hoặc mới lắp đặt, xây dựng xong đưa vào sử dụng, giá trị bàn giao được căn cứ vào giá mua thực tế trên hoá đơn được cấp có thẩm quyền chấp nhận thanh toán, giá lắp đặt, xây dựng mới theo quyết toán công trình được duyệt để bàn giao hoặc quyết toán hoàn thành các hạng mục công trình (đối với công trình dở dang).

– Đối với những tài sản đã sử dụng lâu, khi bàn giao phải xác định lại giá trị tài sản theo giá tại thời điểm bàn giao; việc xác định giá trị tài sản bàn giao được căn cứ vào chất lượng còn lại của từng tài sản bàn giao và đơn giá thực tế mua mới tài sản đó tại thời điểm và địa điểm bàn giao.

Giá trị còn Tỷ lệ % chất lượng Giá mua hoặc giá xây dựng lại của từng = còn lại của từng x mới của từng tài sản bàn giao tài sản bàn giao tài sản bàn giao tại thời điểm bàn giao… (đồng)

+ Tỷ lệ chất lượng còn lại của từng tài sản được xác định căn cứ vào tài sản, thời gian sử dụng và thời gian đã sử dụng của từng tài sản đó để xác định. Riêng đối với nhà cửa và vật kiến trúc thực hiện theo quy định tại phần II Thông tư Liên Bộ Xây dựng – Tài chính – Vật giá Chính phủ số 13/LB-TT ngày 18-8-1994.

+ Giá mua của tài sản là giá của loại tài sản cùng loại được bán trên thị trường tại thời điểm đánh giá.

Giá xây dựng mới của nhà cửa công trình xây dựng bàn giao được tính như sau:

Giá xây dựng mới Đơn giá 1m2 Diện tích xây dựng

của nhà cửa công = xây dựng mới x của nhà cửa, công

trình XD bàn giao trình XD bàn giao

>&gt Xem thêm: Biên bản thỏa thuận về việc góp vốn mua chung đất mới nhất 2022 ?

Đơn giá 1m2 xây dựng mới được áp dụng theo Bảng giá chuẩn đơn giá xây dựng để duyệt quyết toán cho những công trình tương tự cùng loại tại thời điểm và địa điểm bàn giao theo hướng dẫn của cơ quan quản lý xây dựng.

– Tổng giá trị còn lại của toàn bộ tài sản phải bàn giao là giá trị còn lại của từng tài sản phải bàn giao cộng lại.

2. Tổ chức xác định giá trị tài sản bàn giao:

Tối đa sau 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định chuyển giao tài sản của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan có tài sản bàn giao chủ trì phối hợp với cơ quan tiếp nhận tài sản thành lập Hội đồng xác định giá trị của tài sản bàn giao; thành phần Hội dồng xác định giá trị tài sản gồm có: đại diện của cơ quan có tài sản bàn giao, đại diện cơ quan tiếp nhận tài sản và đại diện của cơ quan Tài chính cùng cấp.

Trong trường hợp cần thiết Hội đồng xác định giá trị tài sản bàn giao được quyền mời cơ quan giám định kỹ thuật của Nhà nước để xác định chất lượng của tài sản bàn giao. Kinh phí thuê cơ quan xác định chất lượng tài sản bàn giao do cơ quan nhận tài sản chi trả và được tính vào giá trị tài sản mới tăng thêm.

Căn cứ chất lượng của từng tài sản bàn giao, Hội đồng xác định giá trị tài sản bàn giao lập biên bản định giá tài sản để ghi vào biên bản bàn giao giá trị theo sổ kế toán, giá trị thực tế đánh giá lại (cả giá trị tài sản, nguồn vốn hình thành) của tài sản bàn giao.

Đọc thêm: Mẫu giấy mời theo thông tư 01

Trả lời:

Nếu anh làm đại diện theo pháp luật của Công ty thì phải làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Sở kế họach và đầu tư nơi Công ty đã đăng ký kinh doanh, và lập biên bản bàn giao công việc với người tiếp nhận mới.

Đọc thêm: Mẫu giấy mời theo thông tư 01

>&gt Xem thêm: Mẫu biên bản làm việc mới nhất năm 2022 ? Cách lập biên bản thỏa thuận các bên ?

4. Mẫu biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công

Mẫu 01/TSC-BBGN – Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công là mẫu biên bản được lập ra nhằm ghi chép, xác nhận bàn giao lại tài sản.

Nội dung trong mẫu biên bản cần trình bày rõ thông tin của bên bàn giao và bên tiếp nhận, nội dung tiếp nhận và trách nhiệm của các bên. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

Đọc thêm: Mẫu giấy mời theo thông tư 01

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

>&gt Xem thêm: Mẫu biên bản họp, thông báo họp đại hội đồng cổ đông mới 2022

Tìm hiểu thêm: Mau hop dong chuyen nhuong co phan

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !