logo-dich-vu-luattq

Mẫu dấu công văn đến theo thông tư 01

Phụ lục II

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN (Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm) (Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Xem thêm: Mẫu dấu công văn đến theo thông tư 01

1

Ghi chú:

Ô số

:

Thành phần thể thức văn bản

1

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Quốc hiệu

2

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

3

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Số, ký hiệu của văn bản

4

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tìm hiểu thêm: Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế 2022

5a

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

5b

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Trích yếu nội dung công văn

6

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Nội dung văn bản

7a, 7b, 7c

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền

8

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Dấu của cơ quan, tổ chức

9a, 9b

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Nơi nhận

10a

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Dấu chỉ mức độ mật

10b

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Dấu chỉ mức độ khẩn

11

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Dấu thu hồi và chỉ dẫn về phạm vi lưu hành

12

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Chỉ dẫn về dự thảo văn bản

13

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Ký hiệu người đánh máy và số lượng bản phát hành

14

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-Mail: địa chỉ Website; số điện thoại, số Telex, số Fax

15

Tìm hiểu thêm: đơn xin ra khỏi ngành quân đội

:

Logo (in chìm dưới tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản)

Tham khảo thêm: Hiệu lực của hồ sơ dự thầu

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !