logo-dich-vu-luattq

Cách viết di chúc thừa kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm: Cách viết di chúc thừa kế

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

>&gt Xem thêm: Các loại thuế, phí, lệ phí phải nộp khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất

DI CHÚC

Tôi là: ……………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……./……/…………….

Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :………………………………………..

cấp ngày…../…../……..tại ………………………………………………………………

Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………..

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau (1):

………………………………………………………………………………………………..

>&gt Xem thêm: Mẫu văn bản đề nghị nhận thừa kế mới nhất 2022 ? Quy định về quyền hưởng thừa kế

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Tìm hiểu thêm: Giá trị khấu hao là gì

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Người lập di chúc

>&gt Xem thêm: Thừa kế thế vị là gì ? Cách xác định người được hưởng thừa kế thế vị ?

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày………tháng………..năm………….. (bằng chữ …………………………………)

tại ………………………………………………………………………………………………….,

tôi……………………….., Công chứng viên, Phòng Công chứng số………………

tỉnh/thành phố ………………………………………………………………………………….

CÔNG CHỨNG:

– Ông/bà ………………….…………………… đã tự nguyện lập di chúc này;

– Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông/bà có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

>&gt Xem thêm: Người chết không để lại di chúc ai có quyền hưởng di sản ? Hưởng di sản thừa kế theo pháp luật ?

Tìm hiểu thêm: Vụ việc dân sự là gì

– Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..(2)

– Di chúc này được làm thành………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, …….. trang), giao cho người lập di chúc ……….. bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng ………., quyển số ……….TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

>&gt Xem thêm: Thủ tục thừa kế đất đai, nhà ở khi người thân không để lại di chúc ? Quyền thừa kế đất đai ?

(1) Ghi họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản; Trong trường hợp có chỉ định người thực hiện nghĩa vụ thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ

(2) Chọn một trong các trường hợp sau đây:

– Người lập di chúc đã đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và đã ký vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

– Người lập di chúc đã đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và đã ký, điểm chỉ vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

– Người lập di chúc đã đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và điểm chỉ vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

– Người lập di chúc đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

– Người lập di chúc đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký, điểm chỉ vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

– Người lập di chúc đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và điểm chỉ vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

Đọc thêm: Thẩm định dự án đầu tư là gì

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !