logo-dich-vu-luattq

Văn bản đề nghị đổi con dấu bị hỏng

Luật sư tư vấn:

Các bước chính để thực hiện thủ tục khắc con dấu mới khi con dấu bị hư hỏng mặt dấu:

Xem thêm: Văn bản đề nghị đổi con dấu bị hỏng

1. Khắc lại con dấu mới tại Công ty có chức năng khắc dấu;

2. Thông báo mẫu dấu thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng đăng ký kinh doanh nơi Công ty đã đăng ký) (Lấy mẫu ở cuối bài)

>&gt Xem thêm: Trách nhiệm pháp lý là gì ? Đặc điểm, ý nghĩa và cách phân loại trách nhiệm pháp lý

Theo Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-Cp quy định về: Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu

1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

2. Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;

b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

3. Khi nhận thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Phòng Đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

5. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mới thì thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của các lần trước đó không còn hiệu lực.

3. Sau khi nhận được xác nhận của Sở kế hoạch đầu tư về việc đăng tải mẫu dấu thay đổi thành công. Quý khách hàng in thông báo này kèm theo:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao);

– Con dấu công ty (đã bị hỏng)

– Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;

– Giấy giới thiệu;

– Chứng thực cá nhân của người được giới thiệu;

– Công văn trả dấu (Lấy mẫu ở cuối bài)

Hồ sơ này, bạn nộp lên Phòng cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh/ thành phố nơi công ty bạn được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

>&gt Xem thêm: Quyền cơ bản của công dân là gì ? Ý nghĩa và nội dung quyền cơ bản của công dân ?

CÔNG TY TNHH …..

Số: ……/TB-VT

Tìm hiểu thêm: đơn xác nhận nơi cư trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 20….

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: …………………………………………

Mã số doanh nghiệp:…………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………….…………

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu như sau:

1. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ

Mẫu con dấu mới

Ghi chú

2. Số lượng con dấu:

– Số lượng con dấu trước khi thay đổi: 01 con dấu

>&gt Xem thêm: Các chỉ số phân tích tài chính IRR, NPV và ý nghĩa trong việc đánh giá dự án

– Số lượng con dấu sau khi thay đổi: 01

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày …. tháng … năm …

Kính đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệptrên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tìm hiểu thêm: Giấy xác nhận thời gian làm việc

CỦA DOANH NGHIỆP

………………………….

CÔNG TY …..

Số: ….. /2018/CV-VT

V/v: Trả dấu Công ty

Tìm hiểu thêm: đơn xác nhận nơi cư trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: PHÒNG CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH – CÔNG AN T.P HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số …………… do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày …………………….

Đại diện theo pháp luật của công ty: Ông …………………– Giám đốc

Bằng công văn này, kính trình bày với Quý cơ quan việc như sau:

Vào ngày…………………, do sơ xuất của nhân viên nên mặt dấu đã bị hư hỏng. Vì vậy, công ty đã thực hiện khắc con dấu mới và đăng công bố mẫu dấu mới lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thành công.

>&gt Xem thêm: Phân tích về một số cơ cấu xã hội cơ bản ? Ý nghĩa của nghiên cứu cơ cấu xã hội

Bằng công văn này, kính đề nghị Quý cơ quan cho doanh nghiệp được trả lại con dấu; Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu đã được cấp nhằm thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

2. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp”

Công ty cam kết: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung công văn này.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

…………….

Đọc thêm: Mẫu đơn xin cấp giấy báo tử

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !