logo-dich-vu-luattq

Mẫu trình bày văn bản mới nhất

Văn bản hành chính là những văn bản mang tính thông tin của quy phạm Nhà nước, để cụ thể hóa việc thi hành văn bản pháp quy, từ đó giải quyết các vụ việc cụ thể trong quản lý. Mẫu trình bày 25 loại văn bản hành chính như thế nào? Để hiểu rõ hơn quy định pháp luật về nội dung trên, Luật sư X mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

Xem thêm: Mẫu trình bày văn bản mới nhất

  • Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

Mẫu trình bày 25 loại văn bản hành chính

Soạn thảo văn bản là công việc quen thuộc của không ít dân văn phòng, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách trình bày văn bản đúng chuẩn. Dưới đây là mẫu trình bày 25 loại văn bản hành chính hiện nay các bạn có thể tham khảo để soạn thảo văn bản đúng quy chuẩn.

Mẫu trình bày 25 loại văn bản hành chính hiện nay

Theo nghị định 30/2020/NĐ-CP nghị định về công tác văn thư có quy định về cụ thể tên của các loại văn bản hành chính tại điều 7 nghị định này, bao gồm:

“Điều 7. Các loại văn bản hành chính

Văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.”

Như vậy có tổng cộng là 29 loại văn bản hành chính. Tuy nhiên, tại phần phụ lục III, được đính kèm nghị định này chỉ có 25 loại văn bản hành chính, không bao gồm mẫu bản thỏa thuận, bản ghi nhớ, thư công và hợp đồng.

Các mẫu trình bày 25 loại văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020, cụ thể như sau:

Mẫu 1.1 – Nghị quyết (cá biệt)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

……………5……………

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………;

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………;

……………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT NGHỊ:

………………………………………………..6……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

QUYỀN

Mẫu 1.2 – Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc………. 5……………….

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ ……………………………………………….7 …………………………………………………;

Căn cứ …………………………………………………………………………………………………..;

Theo đề nghị của ………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều ………………………………………………. 8 …………………………………………………..

Điều ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

QUYỀNHẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

Mẫu 1.3 – Quyết định (quy định gián tiếp)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (Phê duyệt)……….5……………….

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ ……………………………………………7 …………………………………………………….;

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………;

Theo đề nghị của ………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành (Phê duyệt) kèm theo Quyết định này

…………………..5 ………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Điều……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

QUYỀNHẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt kèm theo quyết định) đối với văn bản giấy

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN LOẠI VĂN BẢN

Tham khảo thêm: đơn xin giải quyết tranh chấp đất đai

…………..1…………

(Kèm theo Quyết định số…/QĐ-… ngày… tháng… năm… của… )2

——————

………3……….

………………………

Điều 1 …………………………………………………………………………………………………….

Điều … …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Điều …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………../.

Mẫu văn bản (được ban hành, phê duyệt kèm theo quyết định) đối với văn bản điện tử

Số:…4…; ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây5

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN LOẠI VĂN BẢN

Tham khảo thêm: đơn xin giải quyết tranh chấp đất đai

…………..1…………

(Kèm theo Quyết định số…/QĐ-… ngày… tháng… năm… của… )2

……..3……….

………………………

Điều 1. …………………………………………………………………………………………………..

Điều … ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Điều

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. /.

Mẫu 1.4 – Văn bản có tên loại

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN LOẠI VĂN BẢN6

…………….7…………..

……………………………………………………………….8…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

QUYỀNHẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

Mẫu 1.5 – Công văn

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:

– ……………………………………………………;

– …………………………………………………….

………………………………………………………………………7……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

QUYỀNHẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

Mẫu 1.6 – Công điện

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG ĐIỆN

…………5…………..

……………………………………………………….6 điện:

– ………………………….7………………………….;

– ………………………………………………………..

……………………………………………………………….8…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

QUYỀN

Mẫu 1.7 – Giấy mời

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI

…………5…………..

………..2…………. trân trọng kính mời:

……………………………..6………………………….

Tới dự …………………………………………..7 ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Chủ trì:

……………………………………………………………………………………………………

Thời gian:

………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….8 ……………………………………………………………/

QUYỀN

Mẫu 1.8 – Giấy giới thiệu

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU

trân trọng giới thiệu:

Ông (bà) ……………………………………………5 ……………………………………………………

Chức vụ:

…………………………………………………………………………………………………

Được cử đến: ……………………………………..6 …………………………………………………..

Về việc: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày ………………………………………………………………./.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

Mẫu 1.9 – Biên bản

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Đọc thêm: Mẫu giấy đi đường theo chỉ thị 17

………..4…………

Thời gian bắt đầu: …………………………………………………………………………………….

Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………

Thành phần tham dự: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Chủ trì (chủ tọa):

……………………………………………………………………………………..

Thư ký (người ghi biên bản):

……………………………………………………………………..

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):

……………………………………………………………………………………………………………………

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào…. giờ…., ngày…. tháng…. năm…./.

Nơi nhận:

– …………..;

– Lưu: VT, Hồ sơ.

Mẫu trình bày 25 loại văn bản hành chính mới nhất
Mẫu trình bày 25 loại văn bản hành chính mới nhất

Mẫu 1.10 – Giấy nghỉ phép

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY NGHỈ PHÉP

Xét Đơn đề nghị nghỉ phép ngày ……………………. của ông (bà) …………………………………………………………………………………….. 2 ………………………………………. cấp cho:

Ông (bà): ……………………………………………….5 ……………………………………………….

Chức vụ:

…………………………………………………………………………………………………

Được nghỉ phép trong thời gian ………………………… kể từ ngày ………………………. đến hết ngày…………………………….. tại………………. 6…………………………………………….

Số ngày nghỉ phép nêu trên được tính vào thời gian……………………7……………../.

QUYỀN

Phụ lục…1….Số:…5…; ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây 6

……………………..2…………………….

(Kèm theo Văn bản số…3….. ngày…3 tháng…3 năm…3 của…4 .)

…………………………………………………………….7………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Mẫu 2.1 – Phụ lục văn bản hành chính giấy

Phụ lục…1….

……….2…………

(Kèm theo Văn bản số…3…. ngày…4 tháng…4 năm…4 của…5 .)

………………………………………………………..6……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Mẫu 2.2 – Mẫu Phụ lục văn bản hành chính điện tử *

Số:…5…; ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây 6

Phụ lục…1….

……………………..2…………………….

(Kèm theo Văn bản số…3….. ngày…3 tháng…3 năm…3 của…4 .)

…………………………………………………………….7………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Mẫu 3.1 – Bản sao sang định dạng giấy

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN LOẠI VĂN BẢN

…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….. /.

Nơi nhận:QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ Họ và tên
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2…………1…………….
Nơi nhận:QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ7 Họ và tên

Mẫu 3.2 – Bản sao sang định dạng điện tử

…1…;…2…; ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây 3

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN LOẠI VĂN BẢN

……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ Họ và tên

Có thể bạn quan tâm

  • Quy định bị tai nạn được nghỉ bao nhiêu ngày?
  • Vai trò của thuế thu nhập cá nhân hiện nay là gì?

Thông tin liên hệ Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X về vấn đề Mẫu trình bày 25 loại văn bản hành chính mới nhất. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến ngừng kinh doanh, xác nhận tình trạng độc thân, giải thể công ty tnhh 1 thành viên, tạm dừng công ty, mẫu đơn xin giải thể công ty, giấy phép bay flycam, xác nhận độc thân, đăng ký nhãn hiệu,…. của Luật sư X, hãy liên hệ: 0967 370 488 Hoặc qua các kênh sau:

Tham khảo thêm: Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai

  • Facebook: www.facebook.com/luatsux
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
  • Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Câu hỏi thường gặp

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !