logo-dich-vu-luattq

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Ví dụ đơn đăng ký biến động đất đai:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Xem thêm: Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Mẫu số 09/ĐK

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện ĐA

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:…….Quyển….

Ngày…… / …… / …….…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): NGUYỄN VĂN A

1.2. Địa chỉ(1): Số xxx, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện ĐA, Thành phố HN.

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN: CH.22001; 2.2. Số phát hành GCN: BL 11102;

2.3. Ngày cấp GCN: 01/01/2006;

3. Nội dung biến động về: Thay đổi về nhà ở gắn liền với đất

3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

– Nhà ở: Không

.……………………………

3.2. Nội dung sau khi biến động:

– Nhà ở:

a, Loại nhà ở: Cấp IV

b, Diện tích xây dựng: 70m2

c, Diện tích sàn: 70m2

4. Lý do biến động

– Thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

– Đã nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính …………………………

Tìm hiểu thêm: Mẫu đơn tình nguyện nhập ngũ

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận đã cấp;

– Sổ hộ khẩu;

– Chứng từ nộp tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Tôi ☒ Có nhu cầu cấp GCN mới ☐ Không có nhu cầu cấp GCN mới

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…, ngày … tháng …. năm…

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp

Không ghi

………………………………………………………

Ngày……. tháng…… năm ……

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày……. tháng…… năm ……

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

……………………………………………………………

Ngày……. tháng…… năm ……

Tham khảo thêm: Mẫu đơn xin nghỉ phép cho cán bộ công chức, công nhân, học sinh và cách viết

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm ……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

……………………………………………………………

Ngày……. tháng…… năm ……

Tham khảo thêm: Mẫu đơn xin nghỉ phép cho cán bộ công chức, công nhân, học sinh và cách viết

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày……. tháng…… năm ……

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn cách ghi đơn đăng ký biến động đất đai

1 – Kính gửi

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất (Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện nơi có đất).

2 – Địa chỉ

– Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên giấy chứng nhận đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

3 – Thôn tin về Giấy chứng nhận đã cấp, cụ thể:

+ Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

+ Ngày cấp giấy Chứng nhận.

4 – Nội dung biến động

Phụ thuộc vào lý do biến động mà ghi nội dung biến động cho chính xác:

Ví dụ:

– Thay đổi về nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì phải ghi cụ thể nội dung trên giấy chứng nhận trước khi chưa có nhà hoặc có nhà cũ; thông tin khi có nhà hoặc có nhà mới thì phải ghi thông tin về nhà ở như: Loại nhà, diện tích xây dựng…

– Đính chính thông tin trên giấy chứng nhận: Ví dụ sai tên thì phải ghi tên sai theo đúng giấy chứng nhận và tên chính xác cần sửa.

5 – Lý do biến động

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà ghi lý do biến động cho chính xác, cụ thể :

+ Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất;

+ Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm;

+ Chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Gia hạn sử dụng đất;

+ Đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân;

+ Thay đổi địa chỉ;

+ Giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên;

+ Thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai;

+ Thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.

6 – Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn

– Giấy chứng nhận đã cấp;

– Biên lai, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

– Tùy thuộc vào từng trường hợp mà nộp các giấy tờ khác theo từng trường hợp như:

Gia hạn sử dụng đất thì có quyết định gia hạn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là mẫu đơn đăng ký biến động đất đai và hướng dẫn cách viết từng nội dung. Để tải và biết cách viết các đơn, hợp đồng về đất đai hãy xem tại chuyên mục Biểu mẫu của LuatVietnam.

Tìm hiểu thêm: Rút hồ sơ gốc xe máy

quantri

quantri

Bài viết mới

Nhận tin mới nhất từ chúng tôi !